ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน : 
ฝ่ายการช่างโยธา
ชื่อเรื่อง  : 
งานจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 40 ห้อง จำนวน 2 หลัง ที่ย่านสถานีนครสวรรค์ แขวงบำรุงทางนครสวรรค์ กองบำรุงทางนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง  : 
81,085,200.00 บาท
สถานที่ติดต่อ  : 
กองจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ 1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร.02-220-4429
E-Mail  : 
civil.srt@railway.co.th
เอกสาร
ประกวดราคา
ร่างขอบเขตของงาน
เอกสารอื่น ๆ
ที่มาราคากลาง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุด
รับฟังคำวิจารณ์
ฉบับแรก
1 ก.ค. 62
05 ก.ค. 62
ระหว่างดำเนินการ