ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน : 
ฝ่ายการช่างโยธา
ชื่อเรื่อง  : 
งานจ้างก่อสร้างซ่อมบำรุงทางรถไฟและอื่นๆ แขวงบำรุงทางนครปฐม กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง  : 
12,158,000.00 บาท
สถานที่ติดต่อ  : 
กองจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ 1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
E-Mail  : 
civil.srt@railway.co.th
เอกสาร
ประกวดราคา
ร่างขอบเขตของงาน
เอกสารอื่น ๆ
ที่มาราคากลาง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุด
รับฟังคำวิจารณ์
ฉบับแรก
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
ระหว่างดำเนินการ