( สำเนา )

ประกาศฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จัดหาเหล็กห้ามล้อรางขนาด 100 ปอนด์ จำนวน 700 อัน
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ดร.๑๐๐๐/๑๐๖๓/๒๕๖๓
 
            ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีการปรับปรุงทางโดยเปลี่ยนเป็นหมอนคอนกรีตและเปลี่ยนราง เป็นขนาด ๑๐๐ ปอนด์ ในหลายเส้นทางทั่วประเทศ ทำให้เหล็กห้ามล้อรางขนาด ๗๐-๘๐ ปอนด์ ที่ใช้งานอยู่ ในปัจจุบัน ใช้งานกับรางขนาด ๑๐๐ ปอนด์ ไม่มีประสิทธิภาพในการจีมล้อรถเพื่อป้องกันการเลื่อนไหลของรถภายในเขตสถานี ที่ทำการย่าน และหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งอาจนำมาสู่การเกิดเหตุอันตรายร้ายแรงได้ มี ความจำเป็นต้องจัดหาเหล็กห้ามล้อรางขนาด ๑๐๐ ปอนด์ จำนวน ๗๐๐ อัน มาทดแทนเหล็กห้ามล้อราง ขนาด ๗๐-๘๐ ปอนด์ของเดิม

      เพื่อจัดหาเหล็กห้ามล้อรางขนาด ๑๐๐ ปอนด์ ให้สถานี ที่ทำการย่าน และหน่วยงานต่าง ๆ ไว้ใช้งาน
      ทดแทนเหล็กห้ามล้อรางขนาด ๗๐–๘๐ ปอนด์ ของเดิม
      

ราคากลาง 5,943,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      ๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
      ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
      ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
      ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
      ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
      ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินการในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย
      ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
      ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้ที่มีอาชีพรับงานจ้างที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
      ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่การถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
      ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
      ๔ คุณลักษณะเฉพาะ
      ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างทำเหล็กห้ามล้อราง(Rail Skids) ขนาด ๑๐๐ ปอนด์ และแผนผังเลขที่ MR ๑๙-๒๓๗๐ แนบท้าย
      ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเหล็กห้ามล้อรางขนาด ๑๐๐ ปอนด์ อย่างน้อยจำนวน ๑ อัน มอบให้การรถไฟฯ ภายใน ๕ วันทำการนับถัดจากวันยื่นข้อเสนอราคา เพื่อทำการตรวจสอบและทดลองตามวัน และเวลา ณ สถานที่หน่วยงาน ที่การรถไฟฯ กำหนด โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ กับการรถไฟฯ ทั้งสิ้น และผลิตภัณฑ์ตัวอย่างดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิของการรถไฟฯ นับแต่วันที่การรถไฟฯ ได้รับมอบจาก ผู้ยื่นข้อเสนอ และจะนำมานับเป็นจำนวนส่วนที่จะต้องส่งมอบตามสัญญาจ้างฯ ไม่ได้ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่นำส่งผลิตภัณฑ์ตัวอย่างมอบให้การรถไฟฯ ตามกำหนด หรือ ผลการตรวจสอบและทดลองผลิตภัณฑ์ตัวอย่างดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่การรถไฟฯ กำหนดไว้ การรถไฟฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาข้อเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอผลิตภัณฑ์ตัวอย่างนั้น ๆ
      
      
      

            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๗๐.๐๐บาท (หนึ่งพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๒๐๗ ในวันและเวลาราชการ
            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง การรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ development.oper@railway.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.railway.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓
            

ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายฐากูร อินทรชม
( นายฐากูร อินทรชม )
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวนิภารัตน์ ใสสะอาด )
พดร.6
09/09/2563 15:44:27