( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาด้านเทคนิค ตามประกาศเชิญชวนเสนอราคา ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ เพื่อเสนอโครงการพัฒนาและบริหารที่ดินในเชิงธุรกิจ ที่บริเวณแนวทางรถไฟสายบางซื่อ - คลองตัน (ริมถนนเทอดพระเกียรติ)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ บส.4433/2563
 
            ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีประกาศเชิญชวนเลขที่ รฟ.บส.100/969/2563 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เพื่อเสนอโครงการพัฒนาและบริหารที่ดินในเชิงธุรกิจ พื้นที่ 6,286.14 ตารางเมตร ที่บริเวณแนวทางรถไฟสายบางซื่อ - คลองตัน (ริมถนนเทอดพระเกียรติ) โดยวิธีเสนอราคาค่าเช่าและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ การรถไฟฯ จะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา ที่ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิคในวันที่ 24 กันยายน 2563 และเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 5 การรถไฟฯ นพวงษ์ กรุงเทพมหานคร นั้น
            คณะกรรมการพิจารณาด้านเทคนิคและเปิดซองเสนอราคาฯ ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิค จำนวน 2 ราย ดังนี้
             1. บริษัท นอตตี้ เบอร์รี่ จำกัด
             2. บริษัท ดับเบิ้ลยูดี - ซิกนา จำกัด
            และหากปรากฏในภายหลังว่ามีเอกสารฉบับใดฉบับหนี่งมีข้อความในสาระสำคัญเป็นเท็จ การรถไฟฯ จะตัดสิทธิ์ของผู้ยื่นเสนอราคาออกจากการพิจารณา ทันที
            
            ประกาศผลการพิจารณาด้านเทคนิค ตามประกาศเชิญชวนเสนอราคา ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ เพื่อเสนอโครงการพัฒนาฯ ที่บริเวณแนวทางรถไฟสายบางซื่อ - คลองตัน (ริมถนนเทอดพระเกียรติ)
            https://drive.google.com/file/d/11Zc8Aff_c167HZvcGwj2rEsLTP4yG8wB/view?usp=sharing
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  24  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายมนเฑียร อัตถจรรยา
( นายมนเฑียร อัตถจรรยา )
ศบส.2
ประธานคณะกรรมการพิจารณาด้านเทคนิคและเปิดซองเสนอราคา


สำเนาถูกต้อง
( นายวัชรมินทร์ วันขวัญ )
พนักงานคอมพิวเตอร์ 6
09/09/2563 11:16:19