( สำเนา )

ประกาศฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ซื้ออะไหล่สำหรับงานบำรุงรักษาเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ X-ray และช่องอุโมงค์สัมภาระและเครื่องตรวจจับวัตถุโลหะแบบเดินผ่าน (Walk-Through Metal Detector) ในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๒๗ สถานี
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ดร.1000/1055/2563
 
            การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออะไหล่สำหรับงานบำรุงรักษาเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ X-ray และช่องอุโมงค์สัมภาระและเครื่องตรวจจับวัตถุโลหะแบบเดินผ่าน (Walk-Through Metal Detector) ในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๒๗ สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๒๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสองแสนสองพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

       อะไหล่เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ X-ray
       ช่องอุโมงค์สัมภาระ ยี่ห้อ Astrophysics รุ่น XIS-๑๐๐XD จำนวน ๗๒ ชิ้น/pcs
       อะไหล่เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ X-ray
       ช่องอุโมงค์สัมภาระ ยี่ห้อ Astrophysics รุ่น XIS-๖๕๔๕ จำนวน ๒๘ ชิ้น/pcs
       อะไหล่เครื่องตรวจจับวัตถุโลหะแบบเดินผ่าน
       (Walk-Through Metal Detector) ยี่ห้อ CEIA รุ่น HI-PE จำนวน ๑ ชิ้น/pcs
      

ราคากลาง 9,202,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
      ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
      ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
      ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
      ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
      ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
      ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
      ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
      ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
      ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผลงานด้านการซ่อมบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดฯ หรือการติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดฯ หรือการขายเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดฯ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) พร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือสำเนาสัญญาจ้าง หรือสำเนาใบสั่งซื้อ กับหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน
      ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
      
      

             ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
             ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๗๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๒๐๙ ในวันและเวลาราชการ
             ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง การรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ research_traffic.sec@railway.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.railway.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓
            

ประกาศ ณ วันที่  3  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายฐากูร อินทรชม
( นายฐากูร อินทรชม )
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ


สำเนาถูกต้อง
( นายครรชิต อินทร์เมือง )
ผวร.
03/09/2563 15:13:57