( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่า ค่าธรรมเนียมฯ ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์เป็นการชั่วคราว บริเวณย่านสถานีนครลำปาง (โกดังลำปาง) แปลงที่ 2
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/1497/2563
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดินที่บริเวณย่านสถานีนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ตามสภาพปัจจุบันและแผนผังสังเขปแนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธีประกวดเสนอราคาค่าเช่า ค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ และมีเงื่อนไขโดยย่อ ดังนี้.-
             1. โกดังลำปาง แปลงที่ 2 พื้นที่ให้เช่า 2,687.36 ตารางเมตร
             2. ให้เสนอราคาค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ที่ดินขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 134.74 บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า 362,074.00 บาท พร้อมราคาค่าเช่าที่ดินขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 62.87 บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า 168,955.00 บาท (ไม่รวมค่าภาษีฯ)
             3. ให้เช่าโกดังลำปาง แปลงที่ 2 โดยต้องปรับปรุงให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง และใช้การได้ดี
             4. อายุสัญญาเช่า 5 ปี
             5. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค.2563 ถึงวันที่ 24 ก.ย.2563 ราคาชุดละ 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
             6. ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 7 ต.ค.2563 เวลา 09.30 น. ถึง 11.00 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 11.15 น. ที่ ห้องประชุมฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อ ซื้อชุดเอกสารเสนอราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2220-4825 หรือที่ทำการกองจัดการเดินรถเขต 3 สถานีรถไฟศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            ประกาศเชิญชวนเช่าที่ดินบริเวณย่านสถานีนครลำปาง (โกดังลำปาง) แปลงที่ 2
            https://drive.google.com/file/d/11XQnNMTZvrKMGzjsJLtMxSto-1XHlvkQ/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศเช่าที่ดินบริเวณย่านสถานีนครลำปาง (โกดังลำปาง) แปลงที่ 2
            https://drive.google.com/file/d/1PUrvgN3DzqSu7ep8N8GpziJHeGkfmcDw/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  14  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายสมยุทธิ์ เรือนงาม
( นายสมยุทธิ์ เรือนงาม )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
19/08/2563 13:43:52