( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนให้เสนอราคาค่าเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพื้นที่ ที่ระหว่างสถานีขอนแก่น – สำราญ
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/1508/2563
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดิน ที่ระหว่างสถานีขอนแก่น – สำราญ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพื้นที่ ตามแผนผังแนบท้ายประกาศฯ และมีเงื่อนไขโดยย่อ ดังนี้.-
             1. พื้นที่ให้เช่า 800.00 ตารางเมตร (มูลค่าที่ดิน 22,500,000.00 บาท)
             2. ให้เสนอราคาค่าเช่าที่ดินขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 386.72 บาทต่อปี เป็นเงินไม่น้อยกว่าปีละ 309,376.00 บาท และมีอัตราปรับเพิ่มร้อยละ 5 ทุกปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าภาษีฯ
             3. อายุสัญญาเช่า ๓ ปี
             4. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2563 ราคาชุดละ 60,000.00 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
             5. ยื่นซองคุณสมบัติและซองเสนอราคาในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ถึง 11.00 น.และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 11.15 น. ที่ห้องประชุมฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อ
            ซื้อชุดเอกสารเสนอราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 3 การรถไฟฯ หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวง รองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-220-4098 โทรสาร 02-220-4041 หรือที่ทำการกองจัดการเดินรถเขต 2 สถานีรถไฟนครราชสีมา โทรศัพท์ 044 – 246 – 035 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ
            ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            ประกาศเชิญชวนเช่าที่ดิน สถานีขอนแก่น – สำราญ
            https://drive.google.com/file/d/1PWFAtc3CCBy6B8VWRLxvA6M9KqEG4AGi/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศเชิญชวนเช่าที่ดิน สถานีขอนแก่น – สำราญ
            https://drive.google.com/file/d/1mE3wUGgIvCWIWUP4EWKhTA-_zmroy_oH/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  17  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายสมยุทธิ์ เรือนงาม
( นายสมยุทธิ์ เรือนงาม )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
18/08/2563 9:57:08