( สำเนา )

ประกาศฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินภายในและภายนอกสถานที่ และอาคารสถานีรถไฟบางซ่อน บางบำหรุ และตลิ่งชัน ในโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ กส.04/ปก./2563
 
            การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินภายในและภายนอกสถานที่ และอาคารสถานีรถไฟบางซ่อน บางบำหรุ และตลิ่งชัน ในโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๓๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

      รักษาความปลอดภัยทรัพย์สินภายในและภายนอกสถานที่ และอาคารสถานีรถไฟบางซ่อน บางบำหรุ และตลิ่งชัน ในโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ณ สถานีรถไฟบางซ่อน บางบำหรุ และตลิ่งชันและอุโมงค์กลับรถ ๒ แห่ง

ราคากลาง 9,343,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
       ๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
       ๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
       ๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
       ๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
       ๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
       ๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
       ๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
       ๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
       ๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
       ๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
       ๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘
       ๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงเอกสารการขึ้นทะเบียนบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘
       ๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงเอกสารใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต (ธภ.๗) จำนวนไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ นาย
       ๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๒๐๐ นาย โดยมีหลักฐานใบเสร็จรับเงินสมทบการชำระเงินประกันสังคม จำนวน ๑๒ เดือน โดยนับจากปัจจุบันย้อนหลังไปจนครบ ๑๒ เดือน ต่อเนื่องกันเพื่อเป็นการแสดงว่ามีพนักงานเพียงพอสำหรับการทดแทนในกรณีที่พนักงานลาป่วย ลากิจ หรือกรณีอื่นๆ
       ๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงเอกสารหลักฐานการจ่ายค่าแรงงานให้พนักงาน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
       ๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงเอกสารใบรับขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) ระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) และระดับบริหาร (จป.บริหาร) ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจดทะเบียน บริษัทฯ ห้าง/ร้าน ออกให้
       ๑๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงเอกสารการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO ๙๐๐๑: ๒๐๑๕
       ๑๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหนังสือรับรองระบบการจัดการด้านยาเสพติดตามโครงการโรงงานสีขาวจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
       ๑๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี (นับถึงวันยื่นซอง)
       ๒๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือรับรองผลงานรับจ้างรักษาความปลอดภัยในวงเงินสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๒,๓๓๕,๗๕๐.๐๐ บาท และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
      
      

             ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
             ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๗๗๘ ในวันและเวลาราชการ
             ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง การรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ sarit8288srt@gmail.com หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.railway.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่  30  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) สุชีพ สุขสว่าง
( สุชีพ สุขสว่าง )
วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง


สำเนาถูกต้อง
( นายธีระ รุ่งโรจน์สุวรรณ )
วิศวกรกำกับการกองมาตรฐานงานวิศวกรรมโยธา
30/07/2563 9:19:54