( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ โครงการพัฒนาที่บริเวณตลาดคลองสาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ บส.4704/2563
 
            การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณตลาดคลองสาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ราคากลางของงานจ้างที่ปรึกษา ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,477,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
            ที่ปรึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
            1. มีความสามารถตามกฎหมาย
            2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
            3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
            4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
            5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ หรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจ ในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
            6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
            7. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลในการเป็นที่ปรึกษา และเป็นนิติบุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาในสาขาที่จะจ้างกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
            8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยขน์ร่วมกันกับที่ปรึกษารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รฟท. ณ วันประกาศการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนี้
            9. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเอกชนซึ่งยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนในกิจการของรัฐไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
            10. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกลิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
            11. ที่ปรึกษาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศเชิญชวนทั่วไป และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ รฟท. เชื่อถือ
            12. ที่ปรึกษาสามารถร่วมงานกับบริษัทที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้ โดยที่ปรึกษา (บุคลากรหลัก) จะต้องเป็นคนไทยไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนคน - เดือนของงานที่ปรึกษา ทั้งหมดและจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเป็นหัวหน้าคณะผู้เสนองาน (Lead Firm)
            13. ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด
            14. ที่ปรึกษาที่ยื่นเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
            (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารการจ้างที่ปรึกษา และการยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานของที่ปรึกษา กิจการค้าร่วมดังกล่าวสามารถนำผลงานของที่ปรึกษาของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของที่ปรึกษา กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานของที่ปรึกษาของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของที่ปรึกษาของกิจการค้าร่วมที่เข้าเสนองานได้
            (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารการจ้างที่ปรึกษาเว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของที่ปรึกษาของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของที่ปรึกษาของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
            15. ที่ปรึกษาต้องมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ รวมทั้งผลงาน ประสบการณ์ในเรื่องการศึกษาความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ โดยมีผลงานอยู่ในช่วงไม่เกิน 10 ปีย้อนหลังนับจากวันที่ยื่นข้อเสนอ และมีมูลค่าโครงการในแต่ละโครงการไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท รวมไม่น้อยกว่า 3 โครงการที่ได้ดำเนินการศึกษาแล้วเสร็จ
            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารจ้างที่ปรึกษาในราคาชุดละ 3,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 2 การรถไฟแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือ www.railway.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-220-4049 ในวันและเวลาราชการ
            กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 น.ถึง 15.00 น. ณ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 2 การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยผู้ยื่นข้อเสนอเอกสารการจ้างที่ปรึกษาระบุหน้าซองว่า “ใบเสนองานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณตลาดคลองสาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ”
            
            
            ประกาศจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณตลาดคลองสาน ฉบับย่อ
            https://drive.google.com/file/d/11G3uWgc9AZbUtBnX704jDMiK5io5dc-5/view?usp=sharing
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  20  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายสมยุทธิ์ เรือนงาม
( นายสมยุทธิ์ เรือนงาม )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายวัชรมินทร์ วันขวัญ )
พนักงานคอมพิวเตอร์ 6
20/07/2563 12:15:46