( สำเนา )

ประกาศฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถานีขอนแก่น และ Container Yard ที่สถานีชุมทางบัวใหญ่
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ดร.1002/103/2563
 
            ความเป็นมา สถานีขอนแก่น และ Container Yard ที่สถานีชุมทางบัวใหญ่ ได้รับการก่อสร้างขึ้นใหม่ในโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น มีขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบกว้างใหญ่กว่าสถานีเดิม จึงมีความจำเป็นต้องจ้างรักษาความปลอดภัยเพิ่ม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการรถไฟฯ วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาผู้รับจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถานีขอนแก่น และ Container Yard ที่สถานีชุมทางบัวใหญ่

      รับจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถานีขอนแก่น และ Container Yard ที่สถานีชุมทางบัวใหญ่

ราคากลาง 2,066,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
       3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
       3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
       3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
      ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
       3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
       3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
      และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
       3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
       3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รฟท. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
       3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
      ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
       3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
       3.11 ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมด
       3.12 ต้องมีผลงานด้านการรักษาความปลอดภัยในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,๐๐๐,๐๐๐. - บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา โดยเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่ รฟท. เชื่อถือ และเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับจากวันเสนอราคา
       3.13 ต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
       3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยจากนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558
       3.15 ต้องเป็นผู้ประกอบการที่ชำระเงินประกันสังคมให้พนักงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม โดยย้อนหลัง ๑๒ เดือน นับจากวันเสนอราคา ของพนักงานรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 150 คน ในแต่ละเดือน
       3.16 ต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างประจำหรือพนักงานในสังกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป. หัวหน้างาน) ระดับวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ) และระดับบริหาร (จป. บริหาร) อย่างน้อยระดับละ ๑ คน
      

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๗๐.๐๐บาท (หนึ่งพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือwww.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๒๒๗ ในวันและเวลาราชการ
            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังการรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ development.oper@railway.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.railway.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
            

ประกาศ ณ วันที่  17  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายศักดิ์ชัย ทรัพย์ใจเที่ยง
( นายศักดิ์ชัย ทรัพย์ใจเที่ยง )
รองผู้อำนวยการด้านแผนพัฒนา


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวนิภารัตน์ ใสสะอาด )
พดร.6
17/07/2563 14:38:24