( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เลขที่ บส.4335/2563
เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าสิทธิการเช่า และเสนอแนะผลตอบแทนในการต่อสัญญาเช่าที่ย่านพหลโยธิน (พื้นที่เช่า ราย บริษัท พิริยา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ตามประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย
แก้ไขประกาศครั้งที่ 1
- - - - - - - - - - - - - - -
 
            ...

ข้อความเดิม
            "การรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าสิทธิการเช่า และเสนอแนะผลตอบแทนในการต่อสัญญาเช่าที่สถานีธนบุรี (พื้นที่เช่า ราย บริษัท ยูไนเต็ด โกลเบิล เอเยนซี (ประเทศไทย) จำกัด) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ราคากลางของงานจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 390,000.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)"
            
            
            
            "ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารจ้างที่ปรึกษาในราคาชุดละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 2 การรถไฟแห่งประเทศไทย ในวันทำการ ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2220-4049 ในวันและเวลาทำการ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th"
            
            
            
            
            "กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 2 การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอเอกสารการจ้างที่ปรึกษาและเสนอราคาด้วยตนเอง ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาระบุหน้าซองว่า “งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าสิทธิการเช่า และเสนอแนะผลตอบแทนในการต่อสัญญาเช่าที่สถานีธนบุรี (พื้นที่เช่า ราย บริษัท ยูไนเต็ด โกลเบิล เอเยนซี (ประเทศไทย) จำกัด) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป"
            

ข้อความที่แก้ไข
            "การรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าสิทธิการเช่า และเสนอแนะผลตอบแทนในการต่อสัญญาเช่าที่ย่านพหลโยธิน (พื้นที่เช่า ราย บริษัท พิริยา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ราคากลางของงานจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 590,000.00 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)"
            
            
            
            
            
            "ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารจ้างที่ปรึกษาในราคาชุดละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 2 การรถไฟแห่งประเทศไทย ในวันทำการ ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2220-4049 ในวันและเวลาทำการ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th"
            
            
            
            
            
            "กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 2 การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอเอกสารการจ้างที่ปรึกษาและเสนอราคาด้วยตนเอง ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาระบุหน้าซองว่า “งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าสิทธิการเช่า และเสนอแนะผลตอบแทนในการต่อสัญญาเช่าที่ย่านพหลโยธิน (พื้นที่เช่า ราย บริษัท พิริยา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป"
            
            
            
            
            ประกาศจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเมินมูลค่าทรัพย์สินฯ พื้นที่เช่าที่ย่านพหลโยธิน ราย บริษัท พิริยา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จก. ฉบับเต็ม
            https://drive.google.com/file/d/1P1UF6fEfFHKDDVBUhUGvmnK9bAL0Hrcw/view?usp=sharing
            
            https://drive.google.com/file/d/13sd4A_Q4q4vWCVkH7jRPfpeKejFy-Q5a/view?usp=sharing
            
            
            ประกาศจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเมินมูลค่าทรัพย์สินฯ พื้นที่เช่าย่านพหลโยธิน ราย บริษัท พิริยา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จก. ฉบับย่อ
            https://drive.google.com/file/d/1zj-r39VEKqFodePWBgUHOYTAzkCY8wJ0/view?usp=sharing
            

ประกาศ ณ วันที่ 3  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( ประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายวัชรมินทร์ วันขวัญ )
พนักงานคอมพิวเตอร์ 6
8/7/2563 10:30:02
( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าสิทธิการเช่า และเสนอแนะผลตอบแทนในการต่อสัญญาเช่าที่ย่านพหลโยธิน (พื้นที่เช่า ราย บริษัท พิริยา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ตามประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ บส.4335/2563
 
            การรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าสิทธิการเช่า และเสนอแนะผลตอบแทนในการต่อสัญญาเช่าที่สถานีธนบุรี (พื้นที่เช่า ราย บริษัท ยูไนเต็ด โกลเบิล เอเยนซี (ประเทศไทย) จำกัด) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ราคากลางของงานจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 390,000.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
            ที่ปรึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
            1. มีความสามารถตามกฎหมาย
            2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
            3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
            4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
            ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
            ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
            5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
            6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
            7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาในสาขาที่จะจ้าง และได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
            8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่ปรึกษารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง
            การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนี้
            9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
            ที่ปรึกษาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
            10. ที่ปรึกษาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศเชิญชวนทั่วไป และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเชื่อถือ
            11. ที่ปรึกษาที่ยื่นเสนอราคาในรูปแบบของกิจการของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
            (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารการจ้างที่ปรึกษา และการยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานของที่ปรึกษา กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานของที่ปรึกษาของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของที่ปรึกษาของกิจการร่วมค้าที่เข้าเสนองานได้
             (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล
            ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารการจ้างที่ปรึกษา เว้นแต่ในกรณี ที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของที่ปรึกษาของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของที่ปรึกษาของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
            ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
            12. ที่ปรึกษาต้องเคยมีประสบการณ์ทั้งงานศึกษาวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์, งานประเมินมูลค่าที่ดินและทรัพย์สิน หรืองานที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยโครงการที่เสนอต้องเป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและมูลค่าโครงการแต่ละโครงการไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท โดยต้องมีโครงการที่เสนอพิจารณา 3 โครงการขึ้นไป ในเวลาไม่เกิน 5 ปี นับย้อนหลังจากวันยื่นข้อเสนอ โดยแสดงรายละเอียดผลงานที่เคยดำเนินการ (ทั้งงานศึกษาวิเคราะห์ และงานประเมินมูลค่าฯ) พร้อมแนบหลักฐานสำเนาสัญญาจ้างหรือสำเนาหนังสือรับรองผลงานที่ออกโดยผู้ว่าจ้าง
            13. บริษัทที่ปรึกษาต้องเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ที่ สช.24/2555 ในปัจจุบันจนถึงวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีใบอนุญาตจะต้องมีผลตั้งแต่วันที่เสนอยื่นเอกสารจนกระทั่งถึงวันที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ
            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารจ้างที่ปรึกษาในราคาชุดละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 2 การรถไฟแห่งประเทศไทย ในวันทำการ ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2220-4049 ในวันและเวลาทำการ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th
            กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
            ณ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 2 การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอเอกสารการจ้าง
            ที่ปรึกษาและเสนอราคาด้วยตนเอง ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาระบุหน้าซองว่า “งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าสิทธิการเช่า และเสนอแนะผลตอบแทนในการต่อสัญญาเช่าที่สถานีธนบุรี (พื้นที่เช่า ราย บริษัท ยูไนเต็ด โกลเบิล เอเยนซี (ประเทศไทย) จำกัด) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
            
            
            
            ประกาศจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเมินมูลค่าทรัพย์สินฯ พื้นที่เช่า ราย บริษัท พิริยา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จก. ฉบับเต็ม
            https://drive.google.com/file/d/1P1UF6fEfFHKDDVBUhUGvmnK9bAL0Hrcw/view?usp=sharing
            
            https://drive.google.com/file/d/13sd4A_Q4q4vWCVkH7jRPfpeKejFy-Q5a/view?usp=sharing
            
            
            ประกาศจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเมินมูลค่าทรัพย์สินฯ พื้นที่เช่า ราย บริษัท พิริยา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จก. ฉบับย่อ
            https://drive.google.com/file/d/1zj-r39VEKqFodePWBgUHOYTAzkCY8wJ0/view?usp=sharing
            
            
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  3  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( ประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายวัชรมินทร์ วันขวัญ )
พนักงานคอมพิวเตอร์ 6
03/07/2563 15:59:36