( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดด้านคุณสมบัติ เพื่อเสนอโครงการพัฒนาและบริหารที่ดินในเชิงธุรกิจในที่ดินของการรถไฟฯ ที่ย่านสถานีประจวบคีรีขันธ์
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/ 813/2563
 
            ตามประกาศเชิญชวนเสนอราคาเช่าที่ดินของการรถไฟฯ เพื่อเสนอโครงการพัฒนาและบริหารที่ดินเชิงธุรกิจ ในที่ดินของการรถไฟฯ ที่ย่านสถานีประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ รฟ.บส.1000/813/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 โดยมีกำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. – 11.30 น. เมื่อครบกำหนดเวลา 11.30 น. มีผู้ยื่นซองเสนอราคาจำนวน 1 ราย คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มพูน คูณทรัพย์ รับเงิน และจะประกาศผลการพิจารณาผู้ยื่นซองเสนอราคาที่ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไข ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ความละเอียดดังแจ้งตามประกาศเชิญชวนฯ นั้น
            คณะกรรมการชี้แจงและรับซองเสนอราคาค่าเช่าและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ฯ พิจารณาแล้ว มีผู้ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดด้านคุณสมบัติตามเงื่อนไขประกาศฯ ข้างต้น จำนวน 1 ราย คือ
            - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มพูน คูณทรัพย์ รับเงิน
            ซึ่งถ้าปรากฏในภายหลังว่ามีเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่งมีข้อความในสาระสำคัญเป็นเท็จการรถไฟฯ จะตัดสิทธิ์ของผู้ยื่นซองเสนอราคาออกจากการพิจารณาทันที
            ทั้งนี้ หากประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งประกาศนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งได้ต่อผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ภายในกำหนด 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้ออกประกาศฉบับนี้
            
            
            
            ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดด้านคุณสมบัติ เพื่อเสนอโครงการพัฒนาและบริหารที่ดินในเชิงธุรกิจในที่ดินของการรถไฟฯ ที่ย่านสถานีประจวบคีรีขันธ์
            https://drive.google.com/file/d/1FrAf4vOPXDMqlGi-K80MktN0Z9CXu-8r/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  25  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายกำชัย ศรีทัศน์
( นายกำชัย ศรีทัศน์ )
หัวหน้ากองจัดการทรัพย์สินภาคใต้
ประธานกรรมการรับซองเสนอราคาค่าเช่าและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์


สำเนาถูกต้อง
( นายวัชรมินทร์ วันขวัญ )
พนักงานคอมพิวเตอร์ 6
25/06/2563 10:19:30