( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าสิทธิการเช่า และเสนอแนะผลตอบแทนในการต่อสัญญาเช่าทีสถานีธนบุรี (พื้นที่เช่า ราย บริษัท ยูไนเต็ด โกลเบิล เอเยนซี (ประเทศไทย) จำกัด) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ บส.๔๐๗๘/๒๕๖๓
 
             การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์ที่จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าสิทธิการเช่า และเสนอแนะผลตอบแทนในการต่อสัญญาเช่าที่สถานีธนบุรี (พื้นที่เช่า ราย บริษัท ยูไนเต็ด โกลเบิล เอเยนซี (ประเทศไทย) จำกัด) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ราคากลางของงานจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
             ที่ปรึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
             ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
             ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
             ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
             ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
             ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
             ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
             ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาในสาขาที่จะจ้าง และได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
             ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่ปรึกษารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนี้
             ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของที่ปรึกษาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นกว่านั้น
             ๑๐. ที่ปรึกษาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศเชิญชวนทั่วไป และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเชื่อถือ
             ๑๑. ที่ปรึกษาที่ยื่นเสนอราคาในรูปแบบของกิจการของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
             (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารการจ้างที่ปรึกษา และการยื่นข้อเสนอในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานของที่ปรึกษา กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานของที่ปรึกษาของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของที่ปรึกษาของกิจการร่วมค้าที่เข้าเสนองานได้
             (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารการจ้างที่ปรึกษา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของที่ปรึกษาของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของที่ปรึกษาของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
             ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
             ๑๒. ที่ปรึกษาต้องเคยมีประสบการณ์ทั้งงานศึกษาวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ และงานประเมินมูลค่าที่ดินและทรัพย์สิน หรืองานที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยโครงการที่เสนอต้องเป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและมูลค่าโครงการไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ ล้านบาท โดยต้องมีโครงการที่เสนอพิจารณา ๓ โครงการขึ้นไป ในเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับย้อนหลังจากวันยื่นข้อเสนอ โดยแสดงรายละเอียดผลงานที่เคยดำเนินการ (ทั้งงานศึกษาวิเคราะห์ฯ และงานประเมินมูลค่าฯ) พร้อมแนบหลักฐานสำเนาสัญญาจ้างหรือสำเนาหนังสือรับรองผลงานที่ออกโดยผู้ว่าจ้าง
             ๑๓. บริษัทที่ปรึกษาต้องเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ที่ สช.๒๔/๒๕๕๕ ในปัจจุบันจนถึงวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีใบอนุญาตจะต้องมีผลตั้งแต่วันที่เสนอยื่นเอกสารจนกระทั่งถึงวันที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ
             ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารจ้างที่ปรึกษาในราคาชุดละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น ๒ การรถไฟแห่งประเทศไทย ในวันทำการ ระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๒๐-๔๐๔๙ ในวันและเวลาทำการ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th
             กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น ๒ การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอเอกสารการจ้างที่ปรึกษาและเสนอราคาด้วยตนเอง ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ระบุหน้าซองว่า “งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าสิทธิการเช่า และเสนอแนะผลตอบแทนในการต่อสัญญาเช่าที่สถานีธนบุรี (พื้นที่เช่า ราย บริษัท ยูไนเต็ด โกลเบิล เอเยนซี (ประเทศไทย) จำกัด)โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป”
            
            ประกาศจ้างที่ปรึกษาประเมิน สถานีธนบุรี (พื้นที่เช่า ราย บริษัท ยูไนเต็ด โกลเบิล เอเยนซี (ประเทศไทย) จำกัด)
            https://drive.google.com/file/d/1drs9JbBOak7ou2yIipIEkrC_KQby6FB_/view?usp=sharing
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  24  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
24/06/2563 17:05:05