( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างโยธา
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถ บตญ. หมายเลข 711, 723 เพื่อเป็นรถบรรทุกน้ำมันพ่วงกับรถงานเครื่องกลบำรุงทางหนักตะพานหิน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ยธ.1702/5/150/2563
 
             การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถ บตญ. หมายเลข 711, 723 เพื่อเป็นรถบรรทุกน้ำมัน พ่วงกับรถงานเครื่องกลบำรุงทางหนักตะพานหิน ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลางของงานในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 497,000.00 บาท (เงินสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
             ผู้เสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
             1. มีความสามารถตามกฎหมาย
             2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
             3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
             4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง
             5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
             6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
             7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพซ่อมพัสดุสิ่งของที่จะจ้างดังกล่าว
             8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น
            ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
             9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
             10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
             11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่เคยได้รับการว่าจ้างจากการรถไฟฯ ให้ทำการซ่อมหนักและ/หรือปรับปรุงสภาพรถโดยสารกี้ชั้น 3 (บชส.) หรือ รถช่วยอันตราย (บรช.) หรือ แค้มป์คาร์ (Camp Car) มาก่อน อย่างน้อย 1 สัญญา โดยต้องเคยมีสัญญาว่าจ้างจากการรถไฟฯ ให้ทำการซ่อมหนักและปรับปรุงสภาพ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของการรถไฟฯ ได้ทำการตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้ว
            ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารพร้อมยื่นข้อเสนอราคา ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันพิจารณาราคา
             ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ อาคารสถานีรถไฟอุตรดิตถ์ ชั้น 2 แต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และจะทำการพิจารณาผู้เสนอราคา ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.
             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 055-442487 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต้องเมื่อการรถไฟฯ ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 แล้วเท่านั้น
             ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียดโปรดสอบถามมายังการรถไฟแห่งประเทศไทยผ่านทางอีเมล์ civilnorth@railway.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายใน วันที่ 26 มิถุนายน 2563 โดยการรถไฟฯ จะชี้แจ้งรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง
            เว็บไซค์ www.railway.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  24  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) อุดม เหมาเพชร
( นายอุดม เพมาเพชร )
วิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ


สำเนาถูกต้อง
( นางสาววิรงรอง แตงสุวรรณ )
ลูกจ้างเฉพาะงาน
24/06/2563 16:56:59