( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนจัดทำโครงการพัฒนาที่ดิน หร้อมค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ และค่าเช่าที่ดินในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่สถานีชุมทางบ้านภาชี
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/1074/2563
 
            ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดิน ที่สถานีชุมทางบ้านภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีประกวดจัดทำโครงการพัฒนาที่ดินพร้อมค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์และค่าเช่าที่ดินตามแผนผังแนบท้ายประกาศฯ และมีเงื่อนไขโดยย่อ ดังนี้.-
            1. ขนาดพื้นที่ 4,564.60 ตารางเมตร (มูลค่าที่ดิน 14,262,500.00 บาท)
            2. ให้จัดทำโครงการพัฒนาและบริหารที่ดินเชิงธุรกิจ ก่อสร้างอาคารให้มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,200.00 ตารางเมตร มูลค่าอาคารไม่น้อยกว่า 18,000,000.00 บาท
            3. ให้เสนอราคาค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ ตามพื้นที่อาคารที่จะก่อสร้างไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 787,50บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า 3,594,150.00 บาท และเสนอค่าเช่าที่ดินเพื่อจัดหาประโยชน์ตามพื้นที่อาคารที่จะก่อสร้างปีแรก ไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 13.67 บาทต่อปี เป็นเงินค่าเช่าปีแรกไม่น้อยกว่าปีละ 62,411.00 บาท มีอัตราเพิ่มอีกร้อยละ 5 ทุกปี (ไม่รวมภาษีฯ)
            4. สัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร 4 ปี และสัญญาเช่าเพื่อหาประโยชน์ 30 ปี
            5. ผู้สนใจจะยื่นซองเสนอราคาสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารเสนอราคาได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟฯ (หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟฯ) นพวงษ์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ทุกวันทำการในราคาชุดละ 30,000.00 บาท และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
            6. กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 2 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 12.00 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4
            ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคา ได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟ นพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2220-4098, โทรสาร 02-220-4041 ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            
            
            ประกาศเชิญชวนสถานีชุมทางบ้านภาชี ฉบับเต็ม
            https://drive.google.com/file/d/1Xp0ePtzrbMNxVWI87Y7xSWQtOHZeDNC9/view?usp=sharing
            
            ประกาศเชิญชวนสถานีชุมทางบ้านภาชี ฉบับย่อ
            https://drive.google.com/file/d/1jl9Hh1pz78AQM_DE-PywUbUxQ3FiZQ0X/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศเชิญชวนสถานีชุมทางบ้านภาชี
            https://drive.google.com/file/d/1KFmrWgXndV7CcglHBQke6w3biIEzQvqv/view?usp=sharing
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  17  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายวัชรมินทร์ วันขวัญ )
พนักงานคอมพิวเตอร์ 6
17/06/2563 18:50:11