( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์เป็นการชั่วคราวที่สถานีพิจิตร จังหวัดพิจิตร
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/1073/2563
 
            ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดินของการรถไฟฯ ที่สถานีพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ตามสภาพปัจจุบันและแผนผังสังเขปแนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธีประกวดเสนอราคาค่าเช่าที่ดิน และมีเงื่อนไขโดยย่อ ดังนี้.-
            1. พื้นที่ให้เช่า 3,233.60 ตารางเมตร (มูลค่าที่ดิน 662,888.00 บาท)
            2. ให้เสนอราคาเช่าที่ดินให้การรถไฟฯ เป็นเงินไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 28.00 บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า 90,541.00 บาท และมีอัตราเพิ่มอีกร้อยละ 5 ทุกปี
            3. อายุสัญญาเช่า 3 ปี
            4. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ราคาชุดละ 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
            5. ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ถึง 11.30 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 11.45 น. ที่ห้องประชุมฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 5 การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อ ซื้อชุดเอกสารเสนอราคาได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟฯ หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟ นพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2220-4825 หรือที่ทำการกองจัดการเดินรถเขต 3 สถานีศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            ประกาศเชิญชวนสถานีพิจิตร ฉบับเต็ม
            https://drive.google.com/file/d/1L3X77J83A1BOR-4BKUe0YQAvlAXs9nY8/view?usp=sharing
            
            ประกาศเชิญชวนสถานีพิจิตร ฉบับย่อ
            https://drive.google.com/file/d/1eULJ42E7HhdLU-Ptt_B6kFrPNWrcu9eM/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศเชิญชวนสถานีพิจิตร
            https://drive.google.com/file/d/10lfXsejD5dVBzi97uqPcFzRhWSypZaQ5/view?usp=sharing
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  17  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายวัชรมินทร์ วันขวัญ )
พนักงานคอมพิวเตอร์ 6
17/06/2563 18:46:20