( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนให้เสนอราคาค่าเช่าตามพื้นที่อาคารในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ตึกแถว 2.5 ชั้น) ที่ย่านสถานีชุมแสง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/1072/2563
 
            ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าอาคารตึกแถว 2.5 ชั้น ที่ย่านสถานีชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ตามสภาพปัจจุบันและแผนผังสังเขปแนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธีเสนอราคาค่าเช่าตามพื้นที่อาคาร ซึ่งมีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้.-
            1. พื้นที่บล็อก ก. ห้อง 6,7,8 พื้นที่อาคาร 485.00 ตารางเมตร
            2. ให้เสนอราคาค่าเช่าจัดประโยชน์ปีแรกตามขนาดพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 270.975 บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า 130,068.00 บาท (ไม่รวมค่าภาษีฯ) และมีอัตราปรับเพิ่มร้อยละ 5 ทุกต่อ
            3. ให้เช่าอาคารตึกแถว 2.5 ชั้น บล็อก ก. ห้อง 6,7,8 โดยต้องปรับปรุงให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง และใช้การได้ดี
            4. อายุสัญญาเช่า 3 ปี
            5. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ราคาชุดละ 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
            6. กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ถึง 11.30 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 11.15 น. ที่ห้องประชุมฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
            ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อ ซื้อชุดเอกสารเสนอราคาได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟฯ หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟ นพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2220-4825 หรือที่ทำการกองจัดการเดินรถเขต 3 สถานีศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            
            ประกาศเชิญชวนสถานีชุมแสง ฉบับเต็ม
            https://drive.google.com/file/d/1V8yf8W9Q__QbXQd3xEn3zf7Lnlebw2zX/view?usp=sharing
            
            ประกาศเชิญชวนสถานีชุมแสง ฉบับย่อ
            https://drive.google.com/file/d/1cjWRzq-95h2ZmEXBwXB7fKsnG1wVPWSz/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศเชิญชวนสถานีชุมแสง
            https://drive.google.com/file/d/1W408_iLGRMHgjmBwwUHenFVg2P7zPvyy/view?usp=sharing
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  17  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายวัชรมินทร์ วันขวัญ )
พนักงานคอมพิวเตอร์ 6
17/06/2563 18:42:48