( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพื้นที่ ที่ระหว่างสถานีพิษณุโลก - บ้านเต็งหนาม
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/1076/2563
 
            ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดินของการรถไฟฯ ที่ระหว่างสถานีพิษณุโลก – บ้านเต็งหนาม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตามสภาพปัจจุบันและแผนผังสังเขปแนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธีประกวดเสนอราคาค่าเช่าที่ดิน และมีเงื่อนไขโดยย่อ ดังนี้.-
            1. พื้นที่ให้เช่า 1,666.00 ตารางเมตร (มูลค่าที่ดิน 5,247,900.00 บาท)
            2. ให้เสนอราคาเช่าที่ดินให้การรถไฟฯ เป็นเงินไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 86.63 บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า 144,326.00 บาท และมีอัตราเพิ่มอีกร้อยละ 5 ทุกปี
            3. อายุสัญญาเช่า 3 ปี
            4. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ราคาชุดละ 15,000.00 บาท (หนี่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
            5. ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 11.15 น. ที่ห้องประชุมฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 5 การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อ ซื้อชุดเอกสารเสนอราคาได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟฯ หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟ นพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2220-4825 หรือที่ทำการกองจัดการเดินรถเขต 3 สถานีศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            
            ประกาศเชิญชวนที่ระหว่างสถานีพิษณุโลก - บ้านเต็งหนาม ฉบับเต็ม
            https://drive.google.com/file/d/1XOQnz799mhysZ_IfjMGjwGrs98SHjgDO/view?usp=sharing
            
            ประกาศเชิญชวนที่ระหว่างสถานีพิษณุโลก - บ้านเต็งหนาม ฉบับย่อ
            https://drive.google.com/file/d/1SJWAOobHWq_LcD-fk8etxU2qdFtaNFWI/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศเชิญชวนที่ระหว่างสถานีพิษณุโลก - บ้านเต็งหนาม
            https://drive.google.com/file/d/1nl1MsnqmHN2LyjXlEm2TY-czeNztJGXX/view?usp=sharing
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  17  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายวัชรมินทร์ วันขวัญ )
พนักงานคอมพิวเตอร์ 6
17/06/2563 18:38:26