( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ เส้นทางสายตะวันออกช่วงสถานีโยทะกา (รวมงานเชื่อมต่อระบบทางสะดวกสถานีคลองสิบเก้า) ถึง สถานีอรัญประเทศและสถานีคลองลึก ตามโครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ สส./ผจจ./ป.26/2563
 
             การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ เส้นทางสายตะวันออกช่วงสถานีโยทะกา (รวมงานเชื่อมต่อระบบทางสะดวกสถานีคลองสิบเก้า) ถึง สถานีอรัญประเทศและสถานีคลองลึก ตามโครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      จัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ เส้นทางสายตะวันออกช่วงสถานีโยทะกา (รวมงานเชื่อมต่อระบบทางสะดวกสถานีคลองสิบเก้า) ถึง สถานีอรัญประเทศและสถานีคลองลึก ตามโครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศ

ราคากลาง 667,276,600.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
       ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
       ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
       ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
       ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
       ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
       รวมถึงต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนทั้งในประเทศที่สำนักงานใหญ่ของผู้ยื่นข้อเสนอตั้งอยู่และต่างประเทศที่ผู้ยื่นข้อเสนอเข้าไปดำเนินการค้าอีกด้วย
       ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
       ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
       ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
       ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
       ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๓๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบหกล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเชื่อถือ
       ผลงานจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ หมายถึง ผลงานจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณสำหรับรถไฟหรือรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
       ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
       (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าและนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
       ผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมตัวกันเป็นกิจการร่วมค้าที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ต้องเป็นนิติบุคคล โดยจะต้องยื่นเอกสารข้อตกลงสำหรับการร่วมกันเป็นกิจการร่วมค้า ซึ่งต้องชี้ชัดถึงสัดส่วนการลงทุนและขอบเขตความรับผิดชอบในการร่วมงานของแต่ละนิติบุคคลในกลุ่ม และระบุข้อความไว้ด้วยว่าผู้ถือหุ้นทุกรายของกิจการร่วมค้า ยินยอมผูกพันตนในการที่จะรับผิดชอบร่วมกันและแทนกันในหน้าที่ความรับผิดชอบและหนี้ทั้งปวงต่อ รฟท. ในทุกกรณี (Shall be jointly and severally responsible for all cases) มิฉะนั้นแล้ว รฟท. จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
       ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ก่อนวันยื่นข้อเสนอ หรืออาจจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ภายหลังวันยื่นข้อเสนอก็ได้
       ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ณ วันยื่นข้อเสนอ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นหนังสือแสดงความจำนงจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ พร้อมยื่นเอกสารสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการร่วมกันเป็นกิจการร่วมค้า และเอกสารต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามข้อกำหนดในเอกสารประกวดราคามาด้วย เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว ให้รีบดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ให้แล้วเสร็จและนำเอกสารของนิติบุคคลใหม่ตามข้อกำหนดในเอกสารประกวดราคามายื่นต่อ รฟท. ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา
       หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง รฟท. ได้คัดเลือกแล้ว ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ หรือไม่สามารถลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) และนำมายื่นต่อ รฟท. ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้างต้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รฟท. จะตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอ ริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องเอาจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้ผู้เข้าร่วมค้าเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
       (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
       นิติบุคคลทุกรายที่รวมตัวกันเป็นกิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่จะต้องยื่นเอกสารสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการร่วมกันเป็นกิจการร่วมค้า ซึ่งต้องชี้ชัดถึงสัดส่วนการลงทุนและขอบเขตความรับผิดชอบในการร่วมงานของแต่ละนิติบุคคลในกลุ่ม และระบุข้อความไว้ด้วยว่านิติบุคคลทุกรายของกิจการร่วมค้า ยินยอมผูกพันตนในการที่จะรับผิดชอบร่วมกันและแทนกันในหน้าที่ความรับผิดชอบและหนี้ทั้งปวงต่อ รฟท. ในทุกกรณี (Shall be jointly and severally responsible for all cases) มิฉะนั้นแล้ว รฟท. จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
       ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
       ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
       ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
       ๑๓. คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามเอกสาประกวดราคา Volume IA Instructions to Tenderers - ITT (คำแนะนำสำหรับผู้เข้าประกวดราคา)
       ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอและนิติบุคคลผู้ร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
       ๑๕. นิติบุคคลทุกรายที่รวมตัวกันเป็นกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม ต้องปรากฏชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา โดยนิติบุคคลแต่ละรายต้องมีผลงานด้านระบบรถไฟ หรือ งานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน หรือ งานระบบโทรคมนาคมประเภทเดียวกับงานที่ประกวดราคาอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) โครงการ
       ๑๖. การพิจารณาผลงานตามข้อ ๑๐ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๗ ให้ยึดหลักเกณฑ์ ดังนี้
       (๑) ผลงานที่นำมายื่นไม่ว่าจะเป็นผลงานภายในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนที่ รฟท. เชื่อถือ ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลงานในอดีตเป็นผู้รับจ้างหลัก (Main Contractor) หรือ ผู้รับจ้างช่วง (Subcontractor) ของคู่สัญญาโดยตรงตามข้างต้น ต้องยื่นหนังสือรับรองผลงานที่แสดงมูลค่าของงานที่รับผิดชอบซึ่งออกโดยผู้ว่าจ้าง (เจ้าของงาน) ของงานดังกล่าว
       (๒) ผลงานที่นำมายื่นต้องเป็นผลงานที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามเงื่อนไขสัญญาแล้ว โดยผลงานดังกล่าวต้องแล้วเสร็จเป็นเวลาไม่เกิน ๒๐ ปี นับถึงวันที่ยื่นประกวดราคา โดยต้องมีสำเนาสัญญาจ้างและหนังสือรับรองผลงานซึ่งออกโดยผู้ว่าจ้าง พร้อมแสดงมูลค่าของงาน ประกอบกับเอกสารหลักฐานอื่นที่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีผลงานถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน (ถ้ามี)
       (๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอใช้ผลงานในอดีตเป็นกิจการร่วมค้า ผลงานต้องเป็นไปตามข้อ (๑) และ ข้อ (๒) ข้างต้น โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีสัดส่วนความรับผิดชอบของผลงานในอดีตที่คิดเป็นมูลค่าและสัดส่วนความรับผิดชอบไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดดังกล่าว โดยต้องมีหนังสือรับรองผลงานที่แสดงมูลค่าของงานที่รับผิดชอบซึ่งออกโดยผู้ว่าจ้าง และสำเนาข้อตกลงร่วมค้ารับรองสำเนาถูกต้อง แสดงการเข้าร่วมเป็นกิจการร่วมค้า ที่แสดงสัดส่วนความรับผิดชอบของผู้ยื่นข้อเสนอ และสำเนาสัญญาจ้างรับรองสำเนาถูกต้อง มายื่นต่อ รฟท. ด้วย
       (๔) ตามหลักเกณฑ์ในข้อ (๑)-(๓) ข้างต้น หากเป็นผลงานสำหรับงานที่ดำเนินการภายนอกประเทศไทย หลักฐานเอกสารผลงานที่นำมาเสนอจะต้องแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และต้องผ่านการรับรองเอกสารจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของไทยที่มีเขตอาณาในประเทศนั้น ๆ ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทยในวันที่งานนั้นแล้วเสร็จ หรือวันที่ส่งมอบงานแล้วแต่กรณีสำหรับการคิดคำนวณมูลค่างานเป็นเงินสกุลบาท
       ๑๗. ความเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์
       รายละเอียดความเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หลักมีดังนี้
       (๑) สำหรับระบบบังคับสัมพันธ์ด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Based Interlocking: CBI System) ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นนิติบุคคลรายเดียว หรือ นิติบุคคลรายใดรายหนึ่งที่เข้าร่วมค้าในกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม ต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ระบบ CBI รุ่นที่นำมายื่นเสนอในโครงการนี้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องได้การรับรองตามมาตรฐาน Safety Integrity Level 4 (SIL4 Certified) จากสถาบันนานาชาติที่ได้รับการยอมรับ (Internationally recognised Institution) โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องมีผลงานจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณประเภทเดียวกับงานที่ประกวดราคาในสัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๓๖ ล้านบาท (หนึ่งร้อยสามสิบหกล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ รฟท. เชื่อถือ ซึ่งผลงานจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ หมายถึง ผลงานจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณสำหรับรถไฟหรือรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
       (๒) สำหรับระบบควบคุมการเดินรถทางไกล (Centralised Traffic Control: CTC System) ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องจัดหาและติดตั้งระบบ CTC สำหรับโครงการนี้ โดยให้นำเสนอเฉพาะหลักการและข้อมูลต่างๆ (ในเอกสารการยื่นข้อเสนอ) หาก รฟท. ต้องการจัดหาระบบนี้เพิ่มเติมในอนาคต
       (๓) สำหรับระบบป้องกันเหตุอันตรายของขบวนรถโดยอัตโนมัติ (Automatic Train Protection: ATP) ตามมาตรฐาน European Train Control System (ETCS) Level 1 ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถเสนอระบบ ATP โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเป็นนิติบุคคลรายเดียว หรือ นิติบุคคลที่เข้าร่วมในกิจการร่วมค้าซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอก็ได้ อนึ่งผลิตภัณฑ์ระบบ ATP รุ่นที่นำมายื่นเสนอในโครงการนี้ต้องได้การรับรองตามมาตรฐาน Safety Integrity Level 4 (SIL4 Certified) จากสถาบันนานาชาติที่ได้รับการยอมรับ (Internationally recognised Institution) โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องมีผลงานการจัดหาระบบป้องกันเหตุอันตรายของขบวนรถโดยอัตโนมัติ (Automatic Train Protection: ATP) ตามมาตรฐาน European Train Control System (ETCS) Level 1 ไม่น้อยกว่า ๑๐ (สิบ) สถานีในสัญญาเดียว
       (๔) เจ้าของผลิตภัณฑ์หลักตามข้อย่อย ๑๗(๑) ระบบ CBI และ ๑๗(๓) ระบบ ATP ต้อง
       ก. แสดงความเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์รุ่นที่นำมายื่นเสนอในโครงการ
       ข. ยืนยันการจะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวพร้อมบริการให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ
       ค. ยืนยันการสำรองอะไหล่ และให้การสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแก่ รฟท. โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เป็นเวลาอย่างน้อย ๒๐ ปี นับตั้งแต่วันที่เปิดให้บริการ
       ง. ยินยอมรับผิดชอบทั้งปวงต่อ รฟท. หากพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความผิดพลาดในการทำงานของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจนส่งผลกระทบต่อการเดินรถ หรือ ความปลอดภัยของผู้โดยสารหรือเจ้าหน้าที่
       (๕) ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ให้ยื่นเสนอได้เพียง ๑ (หนึ่ง) รุ่นเท่านั้น ซึ่งต้องแสดงรายละเอียดตามเอกสารประกวดราคา Volume IIB Technical Data
       (๖) ผลิตภัณฑ์ทั้งปวงที่เสนอในโครงการนี้ ต้องมีความสอดคล้องกับเอกสารประกวดราคา Volume IIIB Technical Specifications
       (๗) ในกรณีนิติบุคคลเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ นิติบุคคลดังกล่าวต้องปฏิบัติตามข้อ ๘ โดยเคร่งครัด
       เจ้าของผลิตภัณฑ์ หมายถึง นิติบุคคลซึ่งประกอบธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยเป็นเจ้าของความรู้พิเศษ ข้อมูล ประสบการณ์ สิทธิบัตร และการใช้สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
       ๑๘. คุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอ
       ๑๘.๑ ทุนจดทะเบียน
       (๑) กรณีนิติบุคคลรายเดียว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่น้อยกว่า ๑๑๖ ล้านบาท (หนึ่งร้อยสิบหกล้านบาทถ้วน)
       (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของนิติบุคคลใหม่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๑๖ ล้านบาท (หนึ่งร้อยสิบหกล้านบาทถ้วน) โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่น้อยกว่า ๒๔ ล้านบาท (ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน)
       (๓) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของผู้ร่วมค้าทุกรายรวมกันต้องไม่น้อยกว่า ๑๑๖ ล้านบาท (หนึ่งร้อยสิบหกล้านบาทถ้วน) โดยนิติบุคคลผู้รับผิดชอบหลัก (Lead partner) จะต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่น้อยกว่า ๔๘ ล้านบาท (สี่สิบแปดล้านบาทถ้วน) และนิติบุคคลร่วมอื่น ๆ (Each partner) จะต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่น้อยกว่า ๒๔ ล้านบาท (ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน)
       ๑๘.๒ ยอดขายเฉลี่ย (Average Annual Turnover)
       (๑) กรณีนิติบุคคลรายเดียว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมียอดขายเฉลี่ย (Average Annual Turnover) ๓ ปีย้อนหลัง เฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ล้านบาท (สามร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) ต่อปี
       (๒) กรณีกิจการร่วมค้าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จะพิจารณายอดขายของผู้ถือหุ้นแต่ละรายของกิจการร่วมค้ารวมเป็นยอดขายของผู้ยื่นข้อเสนอโดยเฉลี่ยน้ำหนักมูลค่าตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมียอดขายเฉลี่ย (Average Annual Turnover) ๓ ปีย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ล้านบาท (สามร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) ต่อปี
       (๓) กรณีกิจการร่วมค้าไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จะพิจารณายอดขายของนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าแต่ละรายรวมเป็นยอดขายของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยเฉลี่ยน้ำหนักมูลค่าตามสัดส่วนการเข้าร่วมค้า ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมียอดขายเฉลี่ย (Average Annual Turnover) ๓ ปีย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ล้านบาท (สามร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) ต่อปี
       เอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งเป็นอย่างน้อยสำหรับนิติบุคคลรายเดียว หรือผู้ถือหุ้นแต่ละรายของกิจการร่วมค้าที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ หรือผู้เข้าร่วมค้าแต่ละรายกรณีกิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ คือเอกสารด้านการเงินแสดงยอดขาย (Annual Turnover) ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาต ๓ ปีย้อนหลัง และเอกสารการยื่นภาษีเงินได้ ๓ ปีย้อนหลัง
       ๑๘.๓ มูลค่าสุทธิของกิจการเฉลี่ย (Average Net worth)
       (๑) กรณีเป็นนิติบุคคลรายเดียว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการเฉลี่ย (Average Net worth) ประจำปี ๓ ปีย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า ๑๑๖ ล้านบาท (หนึ่งร้อยสิบหกล้านบาทถ้วน) ต่อปี
       (๒) กรณีกิจการร่วมค้าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จะพิจารณามูลค่าสุทธิของกิจการของผู้ถือหุ้นแต่ละรายของกิจการร่วมค้ารวมเป็นมูลค่าสุทธิของกิจการของผู้ยื่นข้อเสนอโดยเฉลี่ยน้ำหนักมูลค่าตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการเฉลี่ย (Average Net worth) ๓ ปีย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า ๑๑๖ ล้านบาท (หนึ่งร้อยสิบหกล้านบาทถ้วน) ต่อปี
       (๓) กรณีกิจการร่วมค้าไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จะพิจารณามูลค่าสุทธิของกิจการของนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าแต่ละรายรวมเป็นมูลค่าสุทธิของกิจการของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยเฉลี่ยน้ำหนักมูลค่าตามสัดส่วนการเข้าร่วมค้า ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการเฉลี่ย (Average Net worth) ๓ ปีย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า ๑๑๖ ล้านบาท (หนึ่งร้อยสิบหกล้านบาทถ้วน) ต่อปี
       เอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งเป็นอย่างน้อยสำหรับนิติบุคคลรายเดียว หรือผู้ถือหุ้นแต่ละรายของกิจการร่วมค้าที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ หรือผู้เข้าร่วมค้าแต่ละรายกรณีกิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ คือเอกสารด้านการเงินแสดงมูลค่าสุทธิของกิจการ (Net worth) ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาต ๓ ปีย้อนหลัง
       คุณสมบัติตามข้อ ๑๘ ข้างต้น ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่เริ่มขายเอกสารประกวดราคา สำหรับการคิดคำนวณเป็นมูลค่าเงินสกุลบาท
      
      
      

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
             ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๕๔๔ ในวันและเวลาราชการ
             ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง การรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ wanchai.k@railway.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.railway.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
            

ประกาศ ณ วันที่  11  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) สุรพล เอี่ยมสอาด
( นายสุรพล เอี่ยมสอาด )
วิศวกรกำกับการกองโครงการและแผนงาน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวพุทธวรรณ บุปผา )
พนักงานบริหารงานทั่วไป 5
11/06/2563 17:11:53