( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอค่าเช่าที่ดินและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ พร้อมโครงการพัฒนาที่ดินในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่บริเวณแนวทางรถไฟสายบางซื่อ - คลองตัน (ริมถนนเทอดพระเกียรติ)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/969/2563
 
            ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดิน ที่บริเวณแนวทางรถไฟสายบางซื่อ – คลองตัน (ริมถนนเทิดพระเกียรติ) เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดเสนอโครงการพัฒนาที่ดิน พร้อมค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์และค่าเช่าที่ดิน ตามแผนผังแนบท้ายประกาศฯ และมีเงื่อนไข โดยย่อดังนี้.-
            1. พื้นที่ให้เช่า 6,286.14 ตารางเมตร
            2. ให้เสนอราคาค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ ตามพื้นที่เช่าไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 3,510.00 บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า 22,064,360.00 บาท และเสนอค่าเช่าที่ดินเพื่อจัดหาประโยชน์ตามพื้นที่เช่าปีแรกไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 332.00 บาทต่อปี เป็นเงินค่าเช่าปีแรกไม่น้อยกว่าปีละ 2,086,999.00 บาท มีอัตราเพิ่มร้อยละ 5 ทุกปี จากอัตราค่าเช่าที่เสนอ (ไม่รวมภาษีฯ)
            3. สัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้าง 5 ปี และสัญญาเช่าเพื่อหาประโยชน์ 30 ปี
            4. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 04 มิ.ย.2563 ถึงวันที่ 03 ก.ค.2563 ในราคาชุดละ 150,000.00 บาท และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
            5. กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 27 ส.ค.2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 11.30 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 01 ต.ค.2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 5 การรถไฟฯ นพวงษ์ กรุงเทพมหานคร
            ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคา ได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟ นพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2220-4052, 0-2220-4060 โทรสาร 0-2220-4060 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            
            ประกาศเชิญชวนเช่าและพัฒนาที่ดิน ที่แนวทางรถไฟสายบางซื่อ-คลองตัน (ริมถนนเทอดพระเกียรติ) ฉบับเต็ม
            https://drive.google.com/file/d/1eZyQ4bmcoVNN3XeG5sb23oR8xBmIS63n/view?usp=sharing
            
            ประกาศเชิญชวนเช่าและพัฒนาที่ดิน ที่แนวทางรถไฟสายบางซื่อ-คลองตัน (ริมถนนเทอดพระเกียรติ) ฉบับย่อ
            https://drive.google.com/file/d/1EwBAtUK60TdCeUTHJR_BzauE7Hn3gQqS/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศเชิญชวนเช่าและพัฒนาที่ดิน ที่แนวทางรถไฟสายบางซื่อ-คลองตัน (ริมถนนเทอดพระเกียรติ)
            https://drive.google.com/file/d/1Br8RPGbaynmSYirdCfXiUhHVuxm0ydGl/view?usp=sharing
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายวัชรมินทร์ วันขวัญ )
พนักงานคอมพิวเตอร์ 6
09/06/2563 22:11:39