( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอโครงการพัฒนาที่ดิน พร้อมค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ และค่าเช่าที่ดินในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ระหว่างสถานีอุดรธานี - นาพู่
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/1036/2563
 
            ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดิน ที่ระหว่างสถานีอุดรธานี – นาพู่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีประกวดเสนอโครงการพัฒนาที่ดินพร้อมค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์และค่าเช่าที่ดิน ตามแผนผังแนบท้ายประกาศฯ และมีเงื่อนไข โดยย่อดังนี้.-
            1. พื้นที่ให้เช่า 13,525.00 ตารางเมตร
            2. ให้เสนอโครงการพัฒนาและบริหารที่ดินเชิงธุรกิจ ก่อสร้างอาคารให้มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 10,000.00 ตารางเมตร มูลค่าอาคารไม่น้อยกว่า 80,000,000.00 บาท
            3. ให้เสนอราคาค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ ตามพื้นที่ดินไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 542.50 บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า 7,337,320.00 บาท และเสนอค่าเช่าที่ดินเพื่อจัดหาประโยชน์ตามพื้นที่ดิน ปีแรกไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 13.45 บาทต่อปี เป็นเงินค่าเช่าปีแรกไม่น้อยกว่าปีละ 181,910.00 บาท มีอัตราเพิ่มร้อยละ 5 ทุกปี (ไม่รวมภาษีฯ)
            4. สัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารมีกำหนดเวลา 3 ปี และสัญญาเช่าเพื่อจัดหาประโยชน์มีกำหนดเวลา 20 ปี
            5. ผู้สนใจจะยื่นซองเสนอราคาสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารการเสอนราคาได้ที่
            (1) ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ กรุงเทพมหานคร
            (2) กองจัดการเดินรถเขต 2 สถานีรถไฟนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
            ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ทุกวันทำการ ในราคาชุดละ 90,000.00 บาท และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
            6. กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
            ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 3 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟฯ นพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2220-4098 โทรสาร 0-2220-4041 หรือที่ทำการกองจัดการเดินรถเขต 2 สถานีรถไฟนครราชสีมา โทรศัพท์ 044-246-035 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            ประกาศเชิญชวนเช่าและพัฒนาที่ดิน ที่ระหว่างสถานีอุดรธานี - นาพู่ ฉบับเต็ม
            https://drive.google.com/file/d/1Ie932mffSNyDL6g7EVbQA9vDeHqG5cy8/view?usp=sharing
            
            ประกาศเชิญชวนเช่าและพัฒนาที่ดิน ที่ระหว่างสถานีอุดรธานี - นาพู่ ฉบับย่อ
            https://drive.google.com/file/d/139qJJBlPlx4ggkNgS0-kNMGBDTbOHMSP/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศเชิญชวนเช่าและพัฒนาที่ดิน ที่ระหว่างสถานีอุดรธานี - นาพู่
            https://drive.google.com/file/d/16mI8_ApMZbXkN2CSMiC68Ga6r7YYp_zS/view?usp=sharing
            
            
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายวัชรมินทร์ วันขวัญ )
พนักงานคอมพิวเตอร์ 6
09/06/2563 15:23:44