( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เพื่อเสนอโครงการพัฒนาและบริหารที่ดินในเชิงธุรกิจในที่ดินของการรถไฟฯ ที่ย่านสถานีทับสะแก
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/ 575/2563
 
            ประกาศเชิญชวนเสนอราคาเช่าที่ดินของการรถไฟฯ เพื่อเสนอโครงการพัฒนาและบริหารที่ดินในเชิงธุรกิจ ในที่ดินของการรถไฟฯ ที่ย่านสถานีทับสะแก เลขที่ รฟ.บส.1000/575/2563 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 โดยมีกำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เมื่อครบกำหนดเวลา 11.30 น. มีผู้ยื่นซองเสนอราคา จำนวน 1 ราย คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มพูน คูณทรัพย์ รับโชค และจะประกาศผลการพิจารณาผู้ยื่นซองเสนอราคาที่ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ความละเอียดดังแจ้งตามประกาศเชิญชวนฯ นั้น
            คณะกรรมการชี้แจงและรับซองเสนอราคาค่าเช่าและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ฯ พิจารณาแล้ว ผู้ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดด้านคุณสมบัติตามเงื่อนไขประกาศฯ ข้างต้น จำนวน 1 ราย คือ
            - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มพูน คูณทรัพย์ รับโชค
            ถ้าปรากฏในภายหลังว่ามีเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่งมีข้อความในสาระสำคัญเป็นเท็จ การรถไฟฯ จะตัดสิทธิ์ของผู้ยื่นซองเสนอราคาออกจากการพิจารณาทันที
            หากประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งประกาศนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งได้ต่อผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ภายในกำหนด 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้ออกประกาศฉบับนี้
            
            
            
            
            ประกาศเชิญชวนเสนอราคา ที่ย่านสถานีทับสะแก
            https://drive.google.com/file/d/1ZHXT4RjssQEWf_gpy9JQoQfqazzGrPOG/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  5  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายกำชัย ศรีทัศน์
( นายกำชัย ศรีทัศน์ )
หัวหน้ากองจัดการทรัพย์สินภาคใต้
ประธานกรรมการรับซองเสนอราคาค่าเช่า และค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์


สำเนาถูกต้อง
( นายวัชรมินทร์ วันขวัญ )
พนักงานคอมพิวเตอร์ 6
05/06/2563 10:32:59