( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพื้นที่ ที่ระหว่างสถานีตรัง - กันตัง จังหวัดตรัง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/981/2563
 
            ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดินของการรถไฟฯ ที่ระหว่างสถานีตรัง - กันตัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ตามสภาพปัจจุบันและแผนผังสังเขปแนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธีประกวดเสนอราคาค่าเช่าที่ดิน และมีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้.-
             1. พื้นที่ให้เช่า 2,600.00 ตารางเมตร (มูลค่าที่ดิน 8,775,000.00 บาท)
             2. ให้เสนอราคาค่าเช่าที่ดินให้การรถไฟฯ เป็นเงินไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 92.81 บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า 241,306.00 บาท และมีอัตราเพิ่มอีกร้อยละ 5 ทุกปี
             3. อายุสัญญาเช่า 3 ปี
             4. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย.2563 ถึงวันที่ 13 ก.ค.2563 ราคาชุดละ 15,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
             5. ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 22 ก.ค.2563 เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 11.15 น. ที่ห้องประชุมฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 5 การรถไฟแห่งประเทศไทย
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคา ได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2220-4825 หรือที่ทำการกองจัดการเดินรถเชต 5 สถานีชุมทางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            ประกาศเชิญชวนเสนอราคา ที่ระหว่างสถานีตรัง-กันตัง ฉบับเต็ม
            https://drive.google.com/file/d/1LLAUT2nGyKVlRVUMe9HHIUsPbkOkb6Ec/view?usp=sharing
            
            ประกาศเชิญชวนเสนอราคา ที่ระหว่างสถานีตรัง-กันตัง ฉบับย่อ
            https://drive.google.com/file/d/1psqTZhBiAWxkP631IHdEnzZJMHNd-Ctf/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศเชิญชวนเสนอราคา ที่ระหว่างสถานีตรัง-กันตัง
            https://drive.google.com/file/d/19tFWj1HRtaDUo7qVLy2nxpvfxBv0_uSf/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  21  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
02/06/2563 22:38:09