( สำเนา )

ประกาศฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินที่สถานีด่านพรมแดนบ้านคลองลึก
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ดร.1002/9/2563
 
            ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รับงบประมาณจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สิน ที่สถานีด่านพรมแดนบ้านคลองลึก เนื่องจากปัจจุบันการรถไฟฯ ได้เปิดเดินขบวนรถระหว่างประเทศและมีการเปิดใช้สถานีแห่งใหม่นี้ ซึ่งบริเวณโดยรอบสถานีด่านพรมแดนบ้านคลองลึกมีรั้วรอบขอบชิดและมีพื้นที่กว้างขวาง ต้องคอยดูแลรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการ ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการรถไฟฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความสะอาดประจำสถานี และเพื่อลดค่าใช้จ่ายและลดกรอบอัตรากำลังพนักงาน จึงสมควรจัดจ้างผู้รับเหมาทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัย

       ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
       จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สิน ที่สถานีด่านพรมแดนบ้านคลองลึก
       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      ๑. ความเป็นมา
       ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รับงบประมาณจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สิน ที่สถานีด่านพรมแดนบ้านคลองลึก เนื่องจากปัจจุบันการรถไฟฯ ได้เปิดเดินขบวนรถระหว่างประเทศและมีการเปิดใช้สถานีแห่งใหม่นี้ ซึ่งบริเวณโดยรอบสถานีด่านพรมแดนบ้านคลองลึกมีรั้วรอบขอบชิดและมีพื้นที่กว้างขวาง ต้องคอยดูแลรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการ ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการรถไฟฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความสะอาดประจำสถานี และเพื่อลดค่าใช้จ่ายและลดกรอบอัตรากำลังพนักงาน จึงสมควรจัดจ้างผู้รับเหมาทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัย
      ๒. วัตถุประสงค์
       เพื่อให้มีการรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สิน ที่สถานีด่านพรมแดนบ้านคลองลึก
      ๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
       3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
       3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
       3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
       3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
      ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
       3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
       3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
      และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
       3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
       3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รฟท. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
       3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
      ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
       3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
       3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
       3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
       3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
       3.14 ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมด
       3.15 ต้องมีผลงานด้านการรักษาความปลอดภัยในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐. - บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา โดยเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่ รฟท. เชื่อถือ และเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับจากวันเสนอราคา
       3.16 ต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
       3.17 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยจากนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558
       3.18 ต้องเป็นผู้ประกอบการที่ชำระเงินประกันสังคมให้พนักงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม โดยย้อนหลัง ๑๒ เดือน นับจากวันเสนอราคา ของพนักงานรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 150 คน ในแต่ละเดือน
       3.19 ต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างประจำหรือพนักงานในสังกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป. หัวหน้างาน) ระดับวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ) และระดับบริหาร (จป. บริหาร) อย่างน้อยระดับละ ๑ คน
      ๔. แบบรูปรายการละเอียด หรือคุณลักษณะเฉพาะ
       4.1 จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลรักษาอาคารและทรัพย์สินของการรถไฟฯ ตลอดจนรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อหรือมาใช้บริการ รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันการโจรกรรม อาชญากรรม และระมัดระวังป้องกันอัคคีภัย ดังนี้
      
      สถานี จำนวน รปภ. เวลาปฏิบัติงาน
      ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก 4 ๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น., ๑๙.๐๐ – ๗.๐๐ น.
      รวม 4
      โดยมีรายละเอียดพื้นที่ความรับผิดชอบและการแบ่งจำนวนผลัดการทำงานของแต่ละสถานีตามภาคผนวก ๑
       4.2 จัดหาเครื่องรับ – ส่งวิทยุชนิดมือถือ ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยมีใช้ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ตามกำหนดดังนี้
      สถานี จำนวนวิทยุ (เครื่อง)
      ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก 2
      รวม 2
      
      สถานี จำนวนเครื่องตรวจโลหะ (เครื่อง)
      ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก 1
      รวม 1
       4.3 จัดหาอุปกรณ์ประจำกายที่จำเป็นให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคนมีติดตัวตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ อย่างน้อยได้แก่ กระบอง, ไฟฉาย และนกหวีด
       4.4 ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 4.1 ซึ่งพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคนจะต้องมีใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตจาก นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558
       4.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งรายชื่อพร้อมประวัติ อันประกอบไปด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตตามข้อ 4.4 และสำเนาใบรับรองความประพฤติฉบับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติออกให้ไม่เกิน 3 เดือนนับถึงวันลงนามสัญญาของพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคน ให้กับผู้ว่าจ้างภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันลงนามสัญญา และหากมีการเปลี่ยนแปลงตัวพนักงานจากรายชื่อที่เสนอไว้ ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างพร้อมจัดส่งประวัติล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามข้อนี้ จะถือว่าผิดเงื่อนไขสัญญาจ้างอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า
       4.6 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคน แต่งเครื่องแบบตามที่การรถไฟฯ กำหนดในภาคผนวก ๒
       4.๗ ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนตัวพนักงานรักษาความปลอดภัย หากผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่ามีพนักงานรักษาความปลอดภัยคนใดไม่ตั้งใจปฏิบัติงาน ขัดคำสั่ง หรือฝ่าฝืนระเบียบของผู้ว่าจ้าง หรือมีพฤติกรรมส่อในทางทุจริต แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้รับจ้างจะต้องไม่ให้พนักงานผู้นั้น กลับมาปฏิบัติงานในพื้นที่ของผู้ว่าจ้างโดยเด็ดขาด
       ๔.๘ ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามสัญญาด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งใจและเข้มแข็ง และต้องลงเวลาไปและกลับในการปฏิบัติงานด้วยตนเองทุกครั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่ หากมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัยเจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ผู้รับจ้างต้องจัดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยอื่นปฏิบัติงานแทน โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนทุกครั้งด้วย
       ๔.๙ ผู้รับจ้างต้องจัดอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างให้อยู่ในระเบียบวินัย และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ก่อนส่งไปปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้
       ๔.๑๐ ในการทำงานของผู้รับจ้างหากเกิดการเสียหายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นความชำรุดบกพร่องเสียหาย หรือการสูญหายแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง หรือบุคลากรของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอก อันเป็นผล สืบเนื่องมาจากการกระทำ หรือละเลยการกระทำของผู้รับจ้าง หรือพนักงานหรือบุคลากรของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง หรือบุคลากรของผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลภายนอก ตามจำนวนที่เสียหายจริง ภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
       ๔.๑๑ ในกรณีที่ผู้รับจ้าง หรือพนักงานของผู้รับจ้างทำงานบกพร่อง ไม่ถูกต้องตามสัญญาข้อหนึ่ง ข้อใดเมื่อผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อย โดยไม่คิดค่าจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างไม่รีบดำเนินการแก้ไขหรือไม่ปฏิบัติภายในกำหนด ๓ วัน ตามที่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างทั้งหมด
       ๔.๑๒ ผู้รับจ้างยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ หรือระเบียบการปฏิบัติงานที่จะกำหนดขึ้นภายหลัง อันเกี่ยวกับการบริการรักษาความปลอดภัยตามสัญญานี้
       ๔.๑๓ พนักงานของผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของพนักงาน รฟท. หรือ ผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
       ๔.๑๔ พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจพนักงานรักษาความปลอดภัย รายละเอียดในภาคผนวก 3
      ๕. ระยะเวลาดำเนินการ
       ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
      ๖. ระยะเวลาส่งมอบงาน
       งวดละ ๑ เดือน 12 งวด
      ๗. วงเงินในการจัดจ้าง
       ภายในวงเงิน 1,004,271.36 บาท (หนึ่งล้านสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสามสิบหกสตางค์)
      

ราคากลาง 1,004,271.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
       ๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
       ๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
       ๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
       ๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
      ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
       ๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
       ๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
      และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
       ๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
       ๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รฟท. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
       ๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
      ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
       ๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
       ๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      ๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
       ๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
       ๑๔ ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมด
       ๑๕ ต้องมีผลงานด้านการรักษาความปลอดภัยในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐. - บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา โดยเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่ รฟท. เชื่อถือ และเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับจากวันเสนอราคา
       ๑๖ ต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕
       ๑๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยจากนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘
       ๑๘ ต้องเป็นผู้ประกอบการที่ชำระเงินประกันสังคมให้พนักงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม โดยย้อนหลัง ๑๒ เดือน นับจากวันเสนอราคา ของพนักงานรวมกัน ไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ คน ในแต่ละเดือน
      
       ๑๙ ต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างประจำหรือพนักงานในสังกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป. หัวหน้างาน) ระดับวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ) และระดับบริหาร (จป. บริหาร) อย่างน้อยระดับละ ๑ คน
      

             ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังการรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ development.oper@railway.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
            
            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๗๐.๐๐บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
            จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๒๒๗ ในวันและเวลาราชการ
            
            ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
            กำหนดวันตรวจสอบเอกสารเสนอราคา ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่  11  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายศักดิ์ชัย ทรัพย์ใจเที่ยง
( นายศักดิ์ชัย ทรัพย์ใจเที่ยง )
รองผู้อำนวยการด้านแผนพัฒนา


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวนิภารัตน์ ใสสะอาด )
พดร.6
11/02/2563 16:19:36