( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างโยธา
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เลขที่ รฟ.ยธ.1732/7/014/2563
เรื่อง ประกวดราคางานจัดซื้อผงเชื่อมเทอร์มิตและอุปกรณ์ไว้ใช้งานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของกองบำรุงทางเขตลำปางศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ยกเลิกประกาศ
- - - - - - - - - - - - - - -
 
            ขอยกเลิกประกาศประกวดราคางานนี้ เนื่องจากข้อมูลผิดพลาด

ประกาศ ณ วันที่ 13  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) อุดม เหมาเพชร
( นายอุดม เพมาเพชร )
วิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ


สำเนาถูกต้อง
( นางสาววิรงรอง แตงสุวรรณ )
ลูกจ้างเฉพาะงาน
13/2/2563 16:26:31
( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างโยธา
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกวดราคางานจัดซื้อผงเชื่อมเทอร์มิตและอุปกรณ์ไว้ใช้งานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของกองบำรุงทางเขตลำปางศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ยธ.1732/7/014/2563
 
             การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อผงเชื่อมเทอร์มิตและอุปกรณ์ไว้ใช้งานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของกองบำรุงทางเขตลำปางด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท ( เงินสีแสน สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) ตามรายการดังนี้
             จัดซื้อผงเชื่อมเทอร์มิตและอุปกรณ์ไว้ใช้งานในปีงบประมาณ 2563 ของกองบำรุงทางเขตลำปางจำนวน 60ชุด
             ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
             ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
             ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
             ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
             ๔.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการ
            ปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
             ๕.ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
             ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
             ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ
             ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
             ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้ละเว้นเอกสิทธิ์หรือความคุ้ม
            กันเช่นว่านั้น
             ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารพร้อมยื่นข้อเสนอราคา ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันพิจารณาราคาตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่
            ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ที่ทำการแขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ ย่านสถานีรถไฟอุตรดิตถ์ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
             และจะทำการพิจารณาผู้เสนอราคาในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
             ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซค์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
            สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕-๔๔๒-๔๘๗, ๐๕๔-๒๒๕-๐๘๖ และ ๐๕๕-๔๑๑-๕๒๑ ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ
            การรถไฟฯ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ แล้วเท่านั้น
             ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียดโปรดสอบถามมายังการรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ civilnorth@railway.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยการรถไฟฯ จะชี้แจ้งรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซค์www.railway.co.th และwww.gprocurement.go.thในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  11  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) อุดม เหมาเพชร
( นายอุดม เพมาเพชร )
วิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ


สำเนาถูกต้อง
( นางสาววิรงรอง แตงสุวรรณ )
ลูกจ้างเฉพาะงาน
11/02/2563 15:20:33