( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างโยธา
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อกล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านมุมได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) จำนวน 1 ชุด และกล้องวัดระดับ ขนาดกำลังขยายไม่ต่ำกว่า 30 เท่า จำนวน 1 ชุด ใช้งานในงานเครื่องกลบำรุงทางหนักตะพานหิน ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ยธ.1702/5/022/2563
 
             การรถไฟแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา มีความประสงค์จะจัดหากล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านมุมได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) และกล้องวัดระดับ ขนาดกำลังขยายไม่ต่ำกว่า 30 เท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 144,000.00 บาท (เงินหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้
             1. กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านมุมได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) จำนวน 1 ชุด
             2. กล้องวัดระดับ ขนาดกำลังขยายไม่ต่ำกว่า 30 เท่า จำนวน 1 ชุด
            ผู้เสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
             1. มีความสามารถตามกฎหมาย
             2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
             3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
             4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง
             5. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
             6. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพค้าขายพัสดุสิ่งของที่จัดซื้อดังกล่าว
             7. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
             8. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
             9. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยจากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทผู้แทนจำหน่ายใน
            ประเทศไทยที่ได้รับแต่งตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
             10. ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์ซ่อมบำรุง พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ที่จำเป็นของตนเองในประเทศไทย
             11. ผู้เสนอราคาต้องสามารถให้คำปรึกษา รายละเอียดข้อมูล และคำแนะนำการใช้วัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ และกล้องระดับ
             ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารพร้อมยื่นข้อเสนอราคา ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันพิจารณาราคาตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ที่ทำการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย แต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
            และจะทำการพิจารณาผู้เสนอราคา ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ
             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 055-411521 ในวันเวลาราชการ
             ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือรูปแบบรายการละเอียด โปรดสอบถามมายังการรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล๋ civilnorth@railway.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการรถไฟฯ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเวปไซด์ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ
            
            
            
            
            
            
            
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  11  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) อุดม เหมาเพชร
( นายอุดม เหมาเพชร )
วิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ


สำเนาถูกต้อง
( นายยุทธนา เอมอ่ำ )
พ.เทคนิค 6
11/02/2563 15:13:14