( สำเนา )

ประกาศฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชุดที่ ๒
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ ศค.0206/2563
 
            ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย
            เรื่อง เครื่องสำรองไฟสำหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชุดที่ ๒
            
             การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะเครื่องสำรองไฟสำหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชุดที่ ๒ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
            
             คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ (SERVER)(๔๓.๒๑.๑๕.๐๑ )จำนวน ๑ ระบบ
            
             ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
             ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
             ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
             ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
             ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
             ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
             ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
             ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
             ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
             ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
             ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
            
            
             ๑๑. ต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายและเป็นตัวแทนการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของที่เสนอทุกรายการตามภาคผนวก ๑ สำหรับโครงการนี้ จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา ๒.๑๒.ต้องมีประสบการณ์การติดตั้งเครื่องสำรองไฟสำหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ขนาดกำลังไฟฟ้ารวมไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ kVA / ๑๐๐ kW มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี พร้อมแนบสำเนาสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจ้าง หรือหนังสือรับรองผลงาน ๒.๑๓ต้องมีหนังสือรับรองการผลิตแบตเตอรี่จากโรงงานผู้ผลิต ๒.๑๔ต้องมีเอกสารแสดงรายการคำนวณแบตเตอรี่
            
             ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
             ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๒๐-๔๐๑๔ ในวันและเวลาราชการ
             ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง การรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ nakorn_it@railway.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.railway.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

      

            

ประกาศ ณ วันที่  5  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นางสาวศนิวาร รอดบุญธรรม
( นางสาวศนิวาร รอดบุญธรรม )
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายนคร ปรุงเลิศบัวทอง )
หัวหน้างานบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์
05/02/2563 15:27:22