( สำเนา )

ประกาศฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เลขที่ ทท.02/2563
เรื่อง โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร ระยะที่ 2
แก้ไขประกาศครั้งที่ 1
- - - - - - - - - - - - - - -
 
            การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และระบบจัดเก็บเอกสาร ระยะที่ 2 ของการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ ทท.02/2563 มีกำหนดการที่ไม่ครบถ้วน จึงขอปรับปรุงประกาศดังนี้

ข้อความเดิม
            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-220-4008 ในวันและเวลาราชการ

ข้อความที่แก้ไข
            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
            
            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
             
            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-220-4008 ในวันและเวลาราชการ
            

ประกาศ ณ วันที่ 29  เดือน  มกราคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นาย วรวุฒิ มาลา
( นาย วรวุฒิ มาลา )
รองผู่ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน
รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายสุรศักดิ์ เสริมชีพ )
พนังานคอมพิวเตอร์ 6
29/1/2563 11:47:33
( สำเนา )

ประกาศฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร ระยะที่ 2
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ ทท.02/2563
 
            การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และระบบจัดเก็บเอกสาร ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๒๖๒,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

      โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร ระยะที่ 2 / ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศการรถไฟฯ

ราคากลาง 27,169,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      1. มีความสามารถตามกฎหมาย
      2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
      3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
      4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
      5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
      6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
      7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
      8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
      9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
      11. ผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องดำเนินการทุกขั้นตอนของการประกวดราคาในนามกิจการร่วมค้าตั้งแต่เริ่มต้นการยื่นข้อเสนอจนสิ้นสุดข้อผูกพันกับการรถไฟฯ
      11.1 กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าวเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานกิจการร่วมค้าดังกล่าว สามารถนำผลงานของผู้ที่เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าได้
      11.2 กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคา และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
      ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
      12. ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคลต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย และประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขาย หรือให้เช่าคอมพิวเตอร์ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบหลักฐานยืนยันคุณสมบัติดังกล่าวมาในวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคา
      13. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานที่เป็นราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกำกับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับงานโครงการนั้น ๆ มิใช่ผู้รับช่วง โดยมีราคางานสัญญาเดียวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ต่ำกว่า 4,500,000 บาท
      (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยผลงานดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจรับงานงวดสุดท้ายไม่เกิน 3 ปี ถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา อย่างน้อย 1 โครงการ ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นหนังสือรับรองผลงานพร้อมแนบเอกสารเพื่อยืนยันคุณสมบัติดังกล่าวในวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคาอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
      13.1 สำเนาสัญญา
      13.2 เอกสารขอบเขตงานที่ได้รับการรับรองจากผู้ว่าจ้าง
      
      
      

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-220-4008 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่  28  เดือน  มกราคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นาย วรวุฒิ มาลา
( นาย วรวุฒิ มาลา )
รองผู่ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน
รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายสุรศักดิ์ เสริมชีพ )
พนังานคอมพิวเตอร์ 6
28/01/2563 18:11:20