( สำเนา )

ประกาศสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ซื้อ CYLINDER BODY P/N I 39389 จำนวน 50 Pcs.
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.พซ./จซ.1จ./033/63
 
             ด้วย สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง การรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ซื้อCylinder Body P/N I ๓๙๓๘๙ จำนวน ๕๐ Pcs. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

       ๑. Cylinder Body P/N I ๓๙๓๘๙ จำนวน ๕๐ Pcs.

ราคาประเมิน 528,580.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      ๑   ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
      ๒   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
      ๓   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
      ๔   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      ๕   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
      ๖    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
      ๗  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรงของผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งจากผู้แทนจำหน่ายโดยตรงให้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

              กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ ถึง ๑๔.๐๐ ณ สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง

ประกาศ ณ วันที่  14  เดือน  มกราคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) ณัชพล ภู่เต็ง
( นายณัชพล ภู่เต็ง )
หัวหน้าสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟเเห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวปวีณา ศรีสง่า )
ลูกจ้างเฉพาะงาน
14/01/2563 16:25:18