( สำเนา )

ประกาศฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี (Financial Management Information System : FMIS) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ ทส.01/2563
 
            การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี (Financial Management Information System : FMIS) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 303,895,000.00 บาท (สามร้อยสามล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
             ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
             1. มีความสามารถตามกฎหมาย
             2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
             3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
             4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
             5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
            ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
             6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
             7. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
             8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
             9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
             10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
             11. ผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องดำเนินการทุกขั้นตอนของการประกวดราคาในนามกิจการร่วมค้าตั้งแต่เริ่มต้นการยื่นข้อเสนอจนสิ้นสุดข้อผูกพันกับการรถไฟฯ
             11.1 กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าวเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานกิจการร่วมค้าดังกล่าว สามารถนำผลงานของผู้ที่เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าได้
             11.2 กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคา และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
             ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
             12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานในด้านการพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี หรือพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานที่เป็นราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกำกับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับงานโครงการนั้นๆ มิใช่ผู้รับช่วง โดยมีราคางานสัญญาเดียวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ต่ำกว่า 50,000,000 บาท
            (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยผลงานดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจรับงานงวดสุดท้ายไม่เกิน 10 ปี ถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา อย่างน้อย 1 โครงการ ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นหนังสือรับรองผลงานพร้อมแนบเอกสารเพื่อยืนยันคุณสมบัติดังกล่าวในวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคาอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
             12.1 สำเนาสัญญา
             12.2 เอกสารขอบเขตงานที่ได้รับการรับรองจากผู้ว่าจ้าง
            
             ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
             ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดส่งเอกสารข้อเสนอต้นฉบับ และสำเนาอีก 5 ชุด ที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การรถไฟฯ เลขที่ 1 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตรองเมือง กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. พร้อมสรุปจำนวนเอกสารดังกล่าว โดยให้ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) กำกับในเอกสารนั้นด้วย
             เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
             ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดเตรียมระบบจำลองให้พร้อมสำหรับการสาธิตและทดสอบระบบ (Proof of Concept) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 วันนับถัดจากวันที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเอกสารเสนอราคา โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะแจ้งกำหนดวันและเวลาให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
            
             ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
            
             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.thหรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๒๐-๔๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ
            
             ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง การรถไฟฯ ผ่านทางอีเมล์ fmis_srt@railway.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 24 มกราคม 2563 โดยการรถไฟฯ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.railway.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 31 มกราคม 2563
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  10  เดือน  มกราคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) วรวุฒิ มาลา
( นายวรวุฒิ มาลา )
รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ว่าการรถไฟฯ


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวบุรณี ฤทธิกะลัส )
ผสศ.2
10/01/2563 16:25:11