( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการพัสดุ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ ปซ.620038
 
            ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายการพัสดุ ได้มีโครงการซื้อ เครื่องอะไหล่สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า “ALSTHOM” จำนวน ๑ รายการ คือ. 100 Sets. # 188219/53 Overhaul Kit for 254 Brake Cylinder โดยวิธีคัดเลือก และได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
            เนื่องจาก คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สั่งให้ยกเลิกโครงการดำเนินการจัดซื้อในครั้งนี้ แล้วดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป
            การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายการพัสดุ ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน  มกราคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายอวิรุทธ์ ทองเนตร
( นายอวิรุทธ์ ทองเนตร )
ผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายนายบุญมา บัวแก้ว )
พนักงานพัสดุ 4
09/01/2563 14:01:56