( สำเนา )

ประกาศฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าสิทธิให้บริการห้องสุขา ที่สถานีอยุธยา
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ดร.1000/13/2563
 
            ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประ สงค์จะให้เช่าสิทธิให้บริการห้องสุขาที่สถานีอยุธยา มีกำหนด 1 ปี โดยวิธีเสนอราคา ผู้เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่า ผู้ประสงค์จะยื่นเสนอราคาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้
            1.คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา
             1.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
             1.1.1 ต้องมีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ
             1.1.2 มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
             1.1.3 ถ้ามีคู่สมรส ต้องให้คู่สมรสยินยอม
             1.2 กรณีเป็นนิติบุคคล
             1.2.1 ต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
             1.2.2 ต้องมีวัตถุที่ประสงค์ที่สามารถดำเนินกิจการตามประกาศเชิญชวนฯ นี้ได้
             1.2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
             1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
             1.4 ต้องเป็นผู้ไม่เคยปฏิบัติผิดเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดราคาหรือยื่นเสนอราคา
            จนถูกริบหลักประกันซอง ไม่เคยปฏิบัติผิดสัญญาจนถูกบอกเลิกสัญญาจากการรถไฟฯ ไม่เคยเป็นผู้ละทิ้งงาน
            ในหน่วยงานของรัฐ
            
            2. เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ต้องนำมายื่น
             2.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
             2.1.1 ผู้มีคู่สมรส ต้องยื่นสำเนาใบสำคัญการสมรส และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมหนังสือยินยอมของคู่สมรสในการยื่นเสนอราคาโดยใช้แบบพิมพ์ของการรถไฟฯ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1
             2.1.2 ผู้ที่เป็นหม้ายต้องยื่นสำเนาหนังสือสำคัญการหย่า หรือสำเนาใบมรณบัตรของคู่สมรสแล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
             2.2 กรณีเป็นนิติบุคคล
             2.2.1 สำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ฉบับที่
            นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันยื่นเสนอราคา ที่ระบุชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน อำนาจความรับผิดชอบ จำนวนและชื่อกรรมการ ทุนจดทะเบียน วัตถุที่ประสงค์ หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
             2.2.2 สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือสำเนาคำขอจดทะเบียน (ภ.พ.01) รวมทั้งสำเนาคำขอเปลี่ยนแปลง (ภ.พ.09) หากมี ฉบับที่เจ้าหน้าที่สรรพากรรับรองไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันยื่นเสนอราคาฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
             2.3 กรณีผู้ยื่นซองเสนอราคา/ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลได้ตามกฎหมายไม่ได้
            เข้ายื่นซองเสนอราคาด้วยตนเอง จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ทำการแทน โดยมีข้อความตามตัวอย่างที่การรถไฟฯ กำหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจที่รับรองสำเนาถูกต้อง ยื่นต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งหนังสือมอบอำนาจจะต้องปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายด้วย
             2.4 หนังสือรับรองตนว่าไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาตามข้อ 1.4 โดยใช้แบบพิมพ์ของการรถไฟฯ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 3
             2.5 หลักประกันซองตามข้อ 4.3
             2.6 ผู้ยื่นเสนอราคา/ผู้รับมอบอำนาจต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับตัวจริงต่อคณะกรรมการฯ
             เอกสารหลักฐานตามข้อ 2.1 – 2.6 ให้ยื่นเสนอพร้อมซองเสนอราคา โดยให้แยกยื่นต่างหากจากซองเสนอราคา
            
            3. วัตถุประสงค์และลักษณะการเช่า/สิ่งที่ผู้ได้รับสิทธิต้องดำเนินการ
             3.1 การรถไฟฯ ให้เช่าสิทธิให้บริการห้องสุขาที่สถานีอยุธยา โดยมอบห้องสุขาจำนวน 2 หลัง ขนาดพื้นที่ รวม 329.13 ตารางเมตร และพื้นที่สำหรับติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป (SATS) ขนาดพื้นที่ 18.00 ตารางเมตร ตามแผนผังแสดงที่ตั้งตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 4 เพื่อให้ผู้ได้รับสิทธิดำเนินการติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป (SATS) พร้อมทั้งปรับปรุงห้องสุขาให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ด้วยทุนทรัพย์ของผู้ได้รับสิทธิการเช่าเอง เพื่อเปิดให้บริการห้องสุขาสำหรับเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถไฟและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ประกอบการค้าใด ๆ หรือเปิดบริการอื่น ๆ ในพื้นที่เช่าทั้งสิ้น โดยที่ผู้ได้รับสิทธิการเช่าต้องดำเนินการดังนี้
             3.1.1 เมื่อได้รับแจ้งจากการรถไฟฯ ว่าเป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่า ผู้ได้รับสิทธิการเช่าต้องเสนอแบบการติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป (SATS) และแบบการปรับปรุงห้องสุขาทั้ง 2 หลัง ให้การรถไฟฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งว่าเป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่า หากผู้ได้รับสิทธิการเช่าไม่เสนอแบบภายในกำหนด การรถไฟฯ จะยกเลิกสิทธิการเช่าและริบหลักประกันซองที่วางไว้เสียทั้งสิ้น
             3.1.2 หากการรถไฟฯ ได้ตรวจสอบแบบตามข้อ 3.1.1 แล้วไม่เห็นชอบ จะแจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิการเช่านำแบบกลับไปปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของการรถไฟฯ ซึ่งผู้ได้รับสิทธิการเช่าต้องปรับปรุงแก้ไขแบบให้แล้วเสร็จแล้วนำมาเสนอให้การรถไฟฯ พิจารณาอีกครั้งภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง แบบที่ผู้ได้รับสิทธิการเช่าได้ปรับปรุงแก้ไขและนำมาเสนอให้การรถไฟฯ พิจารณาอีกครั้ง ตามข้อนี้ หากปรากฏว่าการรถไฟฯ ยังคงไม่ให้ความเห็นชอบ จะถือว่าผู้ได้รับสิทธิการเช่าไม่สามารถดำเนินการ ตามเงื่อนไขในประกาศเชิญชวนฉบับนี้ได้ การรถไฟฯ จะยกเลิกสิทธิการเช่าของผู้ได้รับสิทธิรายนั้น
             3.1.3 เมื่อการรถไฟฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบรูปแบบการติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป (SATS) และรูปแบบการปรับปรุงห้องสุขา ตามข้อ 3.1.1 หรือ ข้อ 3.1.2 แล้วแต่กรณีเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิการเช่ามาชำระเงินค่าเช่างวดแรกและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ พร้อมทั้งลงนามในสัญญาเช่า โดยผู้ได้รับสิทธิการเช่าต้องมาชำระเงินและลงนามในสัญญาเช่าภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากผู้ได้รับสิทธิการเช่าไม่มาดำเนินการ การรถไฟฯ จะยกเลิกสิทธิการเช่าและริบหลักประกันซองที่วางไว้เสียทั้งสิ้น
             3.1.4 เมื่อผู้ได้รับสิทธิการเช่าได้ชำระเงินค่าเช่างวดแรกและค่าต่าง ๆ พร้อมทั้งลงนามในสัญญาเช่าเรียบร้อยแล้ว การรถไฟฯ จะอนุญาตให้ผู้ได้รับสิทธิการเช่าเริ่มเปิดให้บริการห้องสุขา พร้อมกับให้เริ่มดำเนินการติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป (SATS) และปรับปรุงห้องสุขาตามแบบที่ได้รับความเห็นชอบตามข้อ 3.1.3 ซึ่งผู้ได้รับสิทธิการเช่าต้องดำเนินการติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป (SATS) และปรับปรุงห้องสุขาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มต้นสัญญาการดำเนินการติดตั้งติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป (SATS) และปรับปรุงห้องสุขาตามข้อนี้ ผู้ได้รับสิทธิการเช่าต้องพิจารณดำเนินการโดยไม่ให้กระทบการให้บริการห้องสุขาจนถึงขั้นต้องปิดให้บริการหากผู้ได้รับสิทธิการเช่าไม่สามารถดำเนินการติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป (SATS)และปรับปรุงห้องสุขาให้แล้วเสร็จตามกำหนดในข้อนี้ การรถไฟฯ จะยกเลิกสัญญาเช่าพร้อมทั้งริบหลักประกันสัญญาและเงินค่าเช่าหรือค่าอื่น ๆ ที่ได้ชำระไว้แล้วเสียทั้งสิ้น
             3.1.5 ถังบำบัดสำเร็จรูป (SATS) และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ผู้ได้รับสิทธิดำเนินการติดตั้ง/ปรับปรุงห้องสุขา
            ตามข้อ 3.1.4 ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟทันทีที่เริ่มดำเนินการ
             3.2 ค่าบริการห้องสุขา กำหนดให้เก็บจากผู้ใช้บริการได้ตามอัตราดังนี้
             ใช้ห้องสุขาครั้งละ 3.00 บาท
             อาบน้ำ ครั้งละ 10.00 บาท
             3.3 ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ผู้ได้รับสิทธิการเช่าต้องรักษามาตรฐานการบริการห้องสุขา ตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 5 ตลอดอายุสัญญาเช่า ซึ่งการรถไฟฯ จะประเมินเกณฑ์มาตรฐานเป็นประจำ ทุกเดือน หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะต้องปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาเช่า หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าผิดเงื่อนไขสัญญาเช่าและจะยกเลิกสิทธิการเช่าทันที
             3.4 อายุสัญญาเช่ามีกำหนด 1 ปี แต่มีเงื่อนไขว่า ในระหว่างอายุสัญญาเช่าหากการรถไฟฯ ต้องการใช้พื้นที่นี้เมื่อใด การรถไฟฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ โดยผู้ได้รับสิทธิการเช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนประการใดทั้งสิ้น
            
            4. เงื่อนไขการยื่นเสนอราคาและการทำสัญญา
             4.1 ราคาค่าเช่าขั้นต่ำในการเสนอราคา เดือนละ 5,300.00 บาท (ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมค่าภาษีฯ
             4.2 ผู้ยื่นเสนอราคาต้องเสนอราคาค่าเช่าเป็นรายเดือน เป็นเงินไม่น้อยกว่าราคาค่าเช่าขั้นต่ำที่กำหนดตามข้อ 4.1 เป็นเงินจำนวนเต็มไม่มีเศษสตางค์และไม่รวมค่าภาษีฯ โดยกรอกราคาที่เสนอลงในใบเสนอราคาของการรถไฟฯ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 6 พร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจและประทับตรา (ถ้ามี) รับรองไว้ท้ายใบเสนอราคา แล้วบรรจุใบเสนอราคาลงในซองของการรถไฟฯ ปิดผนึกพร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจและประทับตรา (ถ้ามี) ที่รอยผนึกด้านหลังซอง ส่วนเอกสารหลักฐาน อื่น ๆ ตามข้อ 2.1 – 2.6 ให้แนบต่างหาก ห้ามนำบรรจุในซองเสนอราคา เพื่อที่คณะกรรมการฯ จะได้ตรวจสอบในชั้นต้น หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าซองหรือใบเสนอราคาไม่สมบูรณ์ และจะไม่ได้รับการพิจารณา
             4.3 ผู้ยื่นเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเสนอราคา เป็นจำนวนเงิน 10,600.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
             4.3.1 เงินสด
             4.3.2 เช็คที่ธนาคารซึ่งมีที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลเซ็นสั่งจ่ายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้น หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ
             4.3.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ โดยมีข้อความตามตัวอย่างที่การรถไฟฯ กำหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 7
             4.3.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรของการรถไฟแห่งประเทศไทย
             4.3.5 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีข้อความตามตัวอย่างที่การรถไฟฯ กำหนดเช่นเดียวกับข้อ ๔.3.๓ หลักประกันในข้อนี้ การรถไฟฯ จะคืนให้ผู้ยื่นซองโดยเร็ว หลังจากวันประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาอย่างเป็นทางการแล้ว เว้นแต่ผู้ที่ยื่นเสนอราคารายที่เสนอราคาสูงสุด จะคืนให้ก็ต่อเมื่อได้มีการทำสัญญาและดำเนินการภายในกำหนดแล้ว หรือเมื่อผู้ยื่นเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
             4.4 เมื่อยื่นซองเสนอราคาตามประกาศฯ นี้ และเจ้าหน้าที่ได้รับซองไว้แล้ว ผู้ยื่นซองเสนอราคาจะขอยกเลิกเพิกถอนซองคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากยกเลิกเพิกถอนซองคืน การรถไฟฯ จะริบหลักประกันซองเสียทั้งสิ้น
             4.5 เมื่อการรถไฟฯ ตกลงรับให้ผู้ยื่นเสนอราคารายที่เสนอราคาสูงสุดเป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่าแล้ว ผู้ได้รับสิทธิการเช่าจะต้องไปดำเนินการปรับปรุงห้องสุขาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและถูกต้องตามตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 3.4 ให้เสร็จเรียบร้อย แล้วจึงมาทำสัญญาเช่าสิทธิให้บริการห้องสุขา ที่สถานีอยุธยา
            ตามแบบพิมพ์ของการรถไฟฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากการรถไฟฯ หากผู้ได้รับสิทธิการเช่าไม่ดำเนินการ การรถไฟฯ จะยกเลิกสิทธิการเช่าและจะริบหลักประกันซองเสียทั้งสิ้น หากปรากฏว่าในพื้นที่เช่ามีผู้บุกรุกหรือรุกล้ำหรือมีผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่อยู่ก่อนที่จะลงนามสัญญาเช่า ให้ถือว่าเป็นภาระของผู้ได้รับสิทธิต้องดำเนินการจัดการให้ผู้บุกรุกหรือรุกล้ำหรือผู้ที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ออกจากพื้นที่เอง โดยจะยกเอาเหตุดังกล่าวมาเป็นข้อขัดข้องในการลงนามสัญญาเช่ามิได้
             4.6 ในวันทำสัญญา ต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นเงินเท่ากับค่าเช่ารวมภาษีฯ 2 เดือน โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
             4.6.1 เงินสด
             4.6.2 เช็คที่ธนาคารซึ่งมีที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลเซ็นสั่งจ่ายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้น หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
             4.6.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ โดยมีข้อความตามตัวอย่างที่การรถไฟฯ กำหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 8
             4.6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรของการรถไฟแห่งประเทศไทย
             4.6.5 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีข้อความตามตัวอย่างที่การรถไฟฯ กำหนดเช่นเดียวกับข้อ 4.6.3
             4.7 กรณีผู้ยื่นเสนอราคารายใดไม่ไปทำสัญญาภายในกำหนด หรือทำสัญญาแล้วแต่ไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาได้ การรถไฟฯ จะริบหลักประกันซองหรือริบเงินค่าเช่าล่วงหน้าและหลักประกันสัญญาที่ได้วางไว้แล้วแต่กรณีทันที นอกจากนั้นถ้าการรถไฟฯ ต้องให้ผู้อื่นเช่าหรือทำเอง และต้องเสียรายได้อันพึงจะได้รับจากค่าเช่าไปเท่าใด การรถไฟฯ มีสิทธิจะเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมจากผู้ยื่นเสนอราคารายนั้นได้อีกโสดหนึ่ง และจะถือว่าเป็นผู้ทิ้งงานอีกด้วย หากการรถไฟฯ วินิจฉัยสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน จะระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของการรถไฟฯ และรายงานให้กระทรวงคมนาคมทราบ
            
            5. เงื่อนไขสัญญา
            รายละเอียดเงื่อนไขสัญญาเป็นไปตามร่างสัญญาฯ ในเอกสารแนบท้ายประกาศ 9
            
            6. หลักเกณฑ์การพิจารณา
            ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาสูงสุด จะเป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่า
            
            7. การสงวนสิทธิของการรถไฟฯ
             7.1 การรถไฟฯ สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะรับหรือไม่รับพิจารณาใบเสนอราคาของผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดหรือทั้งหมดเลยก็ได้ หรือจะยกเลิกการประกาศเชิญชวนฯ นี้เสียก็ได้ และสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขของประกาศเชิญชวนฯ นี้ได้ตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล โดยที่ผู้ยื่นเสนอราคาไม่อาจปฏิเสธการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น และผู้ยื่นเสนอราคาไม่มีสิทธิโต้แย้งคัดค้านและเรียกร้องค่าเสียหาย
            หรือค่าทดแทนจากการรถไฟฯ ด้วยประการใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ แล้วแต่ประโยชน์ของการรถไฟฯ เป็นสำคัญ
             7.2 การรถไฟฯ สงวนสิทธิในการเรียกผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งหรือหลายราย เข้ามาเจรจาต่อรองเพื่อพิจารณาให้สิทธิการเช่าแทน หากปรากฏว่าผู้ที่ได้รับสิทธิการเช่ารายใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในประกาศเชิญชวนฉบับนี้
             7.3 การรถไฟฯ สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการเดินรถ การเพิ่มหรือลดขบวนรถ หรือยกเลิกขบวนรถ หรือเปลี่ยนแปลงต้นทาง – ปลายทางขบวนรถ หรือกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการรถไฟฯ โดยถือว่าการรถไฟฯ ไม่ผิดสัญญา และผู้เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนจากการรถไฟฯ ด้วยประการใด ๆ ทั้งสิ้น
             7.4 การรถไฟฯ สงวนสิทธิที่จะนำพื้นที่อื่นในบริเวณใกล้เคียงกันไปจัดประโยชน์ในลักษณะเดียวกันหรือลักษณะอื่น เพื่อประโยชน์สูงสุดของการรถไฟฯ โดยถือว่าการรถไฟฯ ไม่ผิดสัญญา และผู้เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนจากการรถไฟฯ ด้วยประการใด ๆ ทั้งสิ้น
            
            8. กำหนดจำหน่ายซองเสนอราคา ชี้แจงรายละเอียด และยื่นซองเสนอราคา
             8.1 ผู้ประสงค์ซื้อซองเสนอราคาให้ซื้อได้ที่งานการเช่าและบริหารสัญญา กองพัฒนา
            และบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถ ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย ในราคาชุดละ
            5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 มกราคม 2563 ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น. สำหรับเอกสารที่จำหน่ายแล้ว การรถไฟฯ ไม่คืนเงินให้ ทุกกรณี
             8.2 กำหนดชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ประสงค์จะยื่นเสนอราคาในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสถานีอยุธยา หากผู้ยื่นเสนอราคาไม่ไปรับฟังคำชี้แจง จะถือเป็นเหตุกล่าวอ้าง ไม่รับรู้รายละเอียดของการแข่งขันเสนอราคาครั้งนี้ไม่ได้
             8.3 กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริการสินค้า (ห้อง 105) ชั้น 1 ตึกบัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย หากเกินเวลาที่กำหนดไว้แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด และจะทำการเปิดซองเสนอราคาในวันและสถานที่เดียวกัน เวลา 10.45 น. โดยใช้เวลาตามนาฬิกาของสถานที่รับซองเป็นสำคัญ
            
            ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานการเช่าและบริหารสัญญา กองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถ ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0 – 2220 - 4841 และ 02 -220 - 4842 ได้ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  3  เดือน  มกราคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) ฐากูร อินทรชม
( นายฐากูร อินทรชม )
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายโยธิน อิ่นแก้ว )
พดร.6
05/01/2563 10:51:27