( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริการโดยสาร
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าสิทธิให้บริการห้องสุขา ที่สถานีกรุงเทพ
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ดส.2500/002/2563
 
            ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าสิทธิให้บริการห้องสุขาที่สถานีกรุงเทพ มีกำหนด 3 ปี โดยวิธีเสนอราคา ผู้เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่า ผู้ประสงค์จะยื่นเสนอราคาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้
            1. คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา
             1.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
             1.1.1 ต้องมีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ และไม่ถูกจำกัดความสามารถในการทำ นิติกรรมใด ๆ หรือไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย หรือไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
             1.1.2 มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
             1.1.3 ถ้ามีคู่สมรส ต้องให้คู่สมรสยินยอม
             1.2 กรณีเป็นนิติบุคคล
             1.2.1 ต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องมีบุคคลสัญชาติไทย ถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมด
             1.2.2 ต้องมีวัตถุที่ประสงค์ที่สามารถดำเนินกิจการตามประกาศเชิญชวนฯ นี้ได้
             1.2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
             1.3 บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ยื่นเสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล รายเดียวกันกับที่ซื้อเอกสารประกอบการยื่นเสนอราคาจากการรถไฟฯ
             1.4 ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติผิดเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดราคา หรือยื่นเสนอราคาและ/ หรือเสนอโครงการ จนถูกริบหลักประกันซอง หรือเป็นผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติผิดสัญญาจนถูกบอกเลิกสัญญาจากการรถไฟฯ และต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
             1.5 ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ การรถไฟฯ ณ วันประกาศเชิญชวนเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกาศเชิญชวนเสนอราคาครั้งนี้
             กำหนดจำหน่ายเอกสารประกอบการยื่นเสนอราคา
             จำหน่ายเอกสา่รประกอบการยื่นเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 09 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2563 ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ชุดละ 3,210.00 บาท (สามพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) และกำหนดยื่นซองเสนอราคา 28 มกราคม 2563
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานการเช่าและบริหารสัญญา กองบริหารสัญญาธุรกิจด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย ชั้น 2 อาคารสถานีรถไฟกรุงเทพ ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 09.00 -12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. โทรศัพท์ 02 - 621 – 8701 ต่อ 4628 และ 5286
            
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  2  เดือน  มกราคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) สุภัทร์ วรวัฒนนุทัย
( นายสุภัทร์ วรวัฒนนุทัย )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านปฏิบัติการ ฝ่ายบริการสินค้า รักษาการแทน
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการโดยสาร ปฏิบัติการแทน ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นางพิศมัย กรแก้ว )
พนักงานบริหารงานทั่วไป 5
02/01/2563 16:04:41