( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพ ที่ระหว่างสถานีกาญจนบุรี - วังเย็น
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/2130/2562
 
            ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดินของการรถไฟฯ ที่ระหว่างสถานีกาญจนบุรี – วังเย็น จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพ ตามแผนผังสังเขปที่แนบท้ายประกาศเชิญชวนฯ นี้ โดยวิธีประกวดเสนอราคาค่าเช่าที่ดิน และมีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้.-
            1. พื้นที่ให้เช่า จำนวนพื้นที่ทั้งสิ้น 2,200.00 ตารางเมตร
            2. ให้เสนอค่าเช่าที่ดินปีแรกให้การรถไฟฯ เป็นเงินไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 68.75 บาทต่อปี เป็นเงินปีแรกไม่น้อยกว่าปีละ 151,250.00 บาท และมีอัตราเพิ่มร้อยละ 5 ทุกปี
            3. อายุสัญญาเช่ามีกำหนด 3 ปี
            4. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.2563 ถึงวันที่ 4 ก.พ.2563 ในราคาชุดละ 15,000.00 บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
            5. ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 12 ก.พ.2563 เวลา 09.30 น. ถึง 11.30 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 11.45 น. ที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย
            ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคา ได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2220-4840 โทรสาร 0-2220-4060 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ
            
            ประกาศเชิญชวน เช่าที่ดินสถานีกาญจนบุรี - วังเย็น ฉบับเต็ม
            https://drive.google.com/file/d/1-SyBBQMrl4EFJpmM8S9zm1tknr8JLp0v/view?usp=sharing
            
            ประกาศเชิญชวน เช่าที่ดินสถานีกาญจนบุรี - วังเย็น ฉบับย่อ
            https://drive.google.com/file/d/1mZgdkYW-ruHVWWmaXP_BB2qqSaQ6qaf6/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศเชิญชวน เช่าที่ดินสถานีกาญจนบุรี - วังเย็น
            https://drive.google.com/file/d/1APnfXUb1o4IjFwcN69_4ZmdmUkctFguz/view?usp=sharing
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  24  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายวัชรมินทร์ วันขวัญ )
พนักงานคอมพิวเตอร์ 6
24/12/2562 10:20:22