( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เลขที่ รฟ.บส.1000/2096/2562
เรื่อง เชิญชวนให้เสนอราคาค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์และค่าเช่าที่ดิน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ บริเวณย่านสถานีมวกเหล็ก
แก้ไขประกาศครั้งที่ 1
- - - - - - - - - - - - - - -
 
             ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ประสงค์จะให้เช่าที่ดิน เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ ในที่ดินของการรถไฟฯ ตามประกาศเชิญชวนเสนอราคาและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ ฉบับลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
             เนื่องจากประกาศเชิญชวนฯ ฉบับดังกล่าว มีข้อความระบุปีคลาดเคลื่อน การรถไฟฯ จึงขอแก้ไขเป็นดังนี้

ข้อความเดิม
            "ข้อ 6.3 พิจารณาตรวจสอบตามลำดับดังนี้
             6.3.2 ด้านเทคนิค..."

ข้อความที่แก้ไข
            "ข้อ 6.3 พิจารณาตรวจสอบตามลำดับดังนี้
             6.3.2 ด้านเทคนิค พิจารณาตรวจสอบเอกสารตามข้อ 6 โดยต้องถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 และ 2.2 ด้วย โดยผู้เสนอราคาต้องได้คะแนนตามข้อ 6 ไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) คะแนน สำหรับรายชื่อที่เสนอเอกสารไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ด้านเทคนิค จะไม่พิจารณาเปิดซองเสนอราคา
             การรถไฟฯ จะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิคในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 และเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟฯ นพวงษ์ กรุงเทพมหานคร"
             สำหรับข้อความอื่นๆ นอกนั้นคงเดิม

ประกาศ ณ วันที่ 12  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
12/2/2563 12:13:10
( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนให้เสนอราคาค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์และค่าเช่าที่ดิน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ บริเวณย่านสถานีมวกเหล็ก
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/2096/2562
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดินของการรถไฟฯ บริเวณย่านสถานีมวกเหล็ก ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ ตามแผนผังแนบท้ายประกาศฯ และมีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้
            1. พื้นที่ให้เช่า 792.00 ตารางเมตร (มูลค่าที่ดิน 1,584,000.00 บาท)
            2. ให้เสนอราคาค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ขั้นต่ำไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 265.18 บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า 237,600.00 บาท (ไม่รวมค่าภาษีฯ)
            3. ให้เสนอราคาค่าเช่าปีแรก ตามขนาดพื้นที่อาคารที่จะก่อสร้างขั้นต่ำตารางเมตรละ 35.36 บาทต่อปี เป็นเงินไม่น้อยกว่าปีละ 31,680.00 บาท และมีอัตราเพิ่มร้อยละ 5 ทุกปี (ไม่รวมค่าภาษีฯ)
            4. อายุสัญญาเช่าเพื่อปลูกสร้างอาคาร 2 ปี สัญญาเช่าเพื่อจัดหาประโยชน์ 15 ปี
            5. จำหน่ายเอกสารเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค.2562 ถึงวันที่ 23 ม.ค.2563 ในราคาชุดละ 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7
            6. ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 7 ก.พ.2563 เวลา 09.30 น. ถึง 11.30 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 10 มี.ค.2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารทรัพย์สินการรถไฟแห่งประเทศไทย
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคา ได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 3 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-220-4098 ,โทรสาร 02-220-4041 หรือที่ทำการกองจัดการเดินรถเขต 2 สถานีรถไฟนครราชสีมา โทรศัพท์ 044-246-035 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            ประกาศเชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดินและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ บริเวณย่านสถานีมวกเหล็ก ฉบับเต็ม
            https://drive.google.com/file/d/1QtWZJN_pnEvSKLBBhhTC7a4RtW4Uvxna/view?usp=sharing
            
            ประกาศเชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดินและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ บริเวณย่านสถานีมวกเหล็ก ฉบับย่อ
            https://drive.google.com/file/d/1WhiH_w49OS43BAOYUSupEUOtEEJZkN0t/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศเชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดินและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ บริเวณย่านสถานีมวกเหล็ก
            https://drive.google.com/file/d/1oUuzzT0XugBTcZx2ejp7WDiXXiM5SNw0/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  12  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
13/12/2562 14:58:52