( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.280/2 - กม.512/14 ระหว่างสถานีบ้านพะเนา - สถานีศรีสะเกษ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำชี ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ สส./ผจจ./ป.96/2562
 
            ารรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.๒๘๐/๒ - กม.๕๑๒/๑๔ ระหว่างสถานีบ้านพะเนา - สถานีศรีสะเกษ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำชี ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      จ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.280/2 - กม.512/14 ระหว่างสถานีบ้านพะเนา - สถานีศรีสะเกษ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำชี ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคากลาง 5,669,700.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
       ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
       ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
       ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
       ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
       ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
       ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
       ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
       ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
       ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
       ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๓,๙๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือข้อ ๑๒ มีผลงานด้าน งานระบบเสาสายการรถไฟ กับฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย
       ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
       (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
       (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
       ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
       ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
       ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ โดยมีผลงานด้าน งานระบบเสาสายการรถไฟ กับฝ่ายการอาณัติสัญญาณ และโทรคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานภาครัฐ ในรอบระยะเวลาไม่เกิน ๑๐ ปี และต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๑,๑๓๓,๙๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) พร้อมสําเนาสัญญาและหนังสือรับรองผลงานมาแสดงเป็นเอกสารหลักฐาน ทั้งนี้การนับกําหนดระยะเวลาให้นับตั้งแต่วันตรวจรับงานแล้วเสร็จ ถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา
       ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งเอกสารโครงสร้างการบริหารงาน ประกอบด้วย ผู้จัดการโครงการ, วิศวกรโครงการ และช่างเทคนิค เป็นอย่างน้อย
       ๑๓.๑ ผู้จัดการโครงการ จํานวน ๑ ตําแหน่ง คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี พร้อมสําเนารับรองคุณวุฒิ
       ๑๓.๒ วิศวกรโครงการ จํานวน ๑ ตําแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องมีใบประกอบอาชีพวิศวกรควบคุม ประเภทภาคีวิศวกร พร้อมสําเนารับรองคุณวุฒิ และสําเนาใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม
       ๑๓.๓ ช่างเทคนิค จํานวน ๑ ตําแหน่ง คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส. สาขาไฟฟ้ากําลัง หรือ สาขาโทรคมนาคมพร้อมสําเนารับรองถูกต้อง
       ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารแผนการทํางาน และขั้นตอน การดําเนินงาน และอธิบายรายละเอียดการดําเนินงานทั้งหมด
       ๑๕. รายละเอียดต่างๆ ที่ผู้ยื่นข้อเสนอมานั้น หากมีปัญหาในการตีความของข้อความใดๆ ให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการที่การรถไฟแห่งประเทศไทย แต่งตั้งเป็นที่ยุติ
       ๑๖. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นคุณสมบัติรายละเอียดสายลวดคอปเปอร์เวลหุ้มฉนวน PE. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๑๒๘ นิ้ว พร้อมหนังสือผลทดสอบจากหน่วยงานภาครัฐ และต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจําหน่าย จากผู้ผลิตโดยตรง และรับรองการสํารองอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และต้องได้รับมาตรฐานการผลิต ASTM-B-๒๒๗ เสนอมาในการยื่นข้อเสนอต้านเทคนิคด้วย
       ๑๗. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นหนังสือผลการทดสอบของฉนวนหุ้ม PE ของสายลวดเหล็กกล้าเคลือบทองแดงหุ้ม ฉนวน PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๑๒๘ นิ้ว ต้องทนความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า ๗๐ องศาเซลเซียส จากหน่วยงานภาครัฐเสนอมาในการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค
       ๑๘. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นคุณสมบัติรายละเอียดลูกถ้วยโทรศัพท์ชนิดปอร์ซเลนก้านตรง พร้อมหนังสือผลทดสอบจากหน่วยงานภาครัฐ และต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจําหน่าย จากผู้ผลิตโดยตรง และรับรองการสํารองอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี เสนอมาในการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค
       ๑๙. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นคุณสมบัติรายละเอียดลูกถ้วยกระเบื้องเคลือบสีขาวเกลียวเรียว พร้อมหนังสือผลทดสอบจากหน่วยงานภาครัฐ และต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจําหน่าย จากผู้ผลิตโดยตรง และรับรองการสํารองอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี เสนอมาในการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค
       ๒๐. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งของตัวอย่างของอุปกรณ์ที่เสนอ และต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนประกอบด้วย สายลวดคอปเปอร์เวลหุ้มฉนวน PE. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๑๒๘” จํานวน ๒๐ เมตร ลูกถ้วยโทรศัพท์ชนิดปอร์ซเลนก้านตรงพร้อมก้านลูกถ้วย จํานวน ๕ ชุด และ ลูกถ้วยกระเบื้องเคลือบสีขาวเกลียวเรียวพร้อมก้านลูกถ้วย จํานวน ๕ ชุด ตามเงื่อนไขจําเพาะ ข้อ ๑๖,๑๗,๑๘ และ ๑๙ เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ทั้งนี้การรถไฟฯ จะไม่คืนของตัวอย่างดังกล่าว
       ๒๑. การกําหนดวันให้ผู้ยื่นข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ ภายใน ๕ วันทําการนับถัดจากวันที่ยื่นข้อเสนอ
       หมายเหตุ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งของตัวอย่างตามข้อ ๒๐ และต้องผ่านการทดสอบตามข้อ ๒๑ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ส่งของตัวอย่าง หรือไม่ผ่านการทดสอบ ให้ถือว่าไม่ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิค และถือว่าผลการพิจารณา ของคณะกรรมการจ้างฯ เป็นที่ยุติ
       เงื่อนไขจําเพาะทุกๆ ข้อ ผู้ยื่นข้อเสนอจัดทํารายละเอียดเสนอ พร้อมเอกสารการประกวดราคาฯ อุปกรณ์ ทุกๆ อย่าง ให้เสนอมาเพียง ๑ ยี่ห้อ เท่านั้น ถ้าเสนอมามากกว่าที่ทางการกําหนดถือว่าไม่ผ่านด้านเทคนิค
      
      

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
             ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๕๘๐ ในวันและเวลาราชการ
             ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง การรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ wanchai.k@railway.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.railway.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
            

ประกาศ ณ วันที่  3  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) สมหมาย จิตภักดี
( นายสมหมาย จิตภักดี )
วิศวกรอำนวยการศูนย์วิชาการและโทรคมนาคม
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวศรีพัทธา ดำริห์ )
พนักงานบริหารงานทั่วไป 4
03/12/2562 13:36:59