( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริการสินค้า
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง แผนงานจัดซื้อประกันภัยขนส่งสินค้า เส้นทางสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกะบัง - ท่าเรือแหลมฉบัง และกลับกัน (ระยะเวลา 1 ปี)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.สค.1130/36/2562
 
            การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของ ผู้ขนส่งสำหรับการขนส่งสินค้าทุกชนิดที่การรถไฟแห่งประเทศไทยรับขนส่งในเส้นทางระหว่างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) กับท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 (หนึ่งล้าน) บาท ตามรายการ ดังนี้

      กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง แบบกำหนดเวลา จำนวน 1 ฉบับ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
      1. ไม่มีกำหนดความเสียหายในส่วนแรก (Deductible)
      2. ไม่รวมถึงเงินแท่ง เงินรูปพรรณ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ โลหะมีค่าทุกชนิดอัญมณี หรือของมีค่าอย่างอื่น
      3. ไม่รวมถึงเงินตรา ธนบัตร ตั๋วเงิน พันธบัตร แสตมป์ อากรแสตมป์ บัตรเครดิต บัตรเติมเงิน ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือประทวนสินค้า
      4. ไม่รวมถึงศิลปวัตถุที่มีมูลค่าต่อชิ้นเกินกว่าสองหมื่นบาท หรือโบราณวัตถุ
      5. ไม่รวมถึงของที่ผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติดให้โทษ
      6. ไม่รวมถึงทรัพย์อันตราย วัตถุอันตราย วัตถุระเบิด อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน รวมทั้งอาวุธสงคราม
      7. ไม่รวมถึงสัตว์มีชีวิต หรือพืชมีชีวิต
      8. ไม่รวมถึงแม่พิมพ์ แผนผัง แบบแปลน เช่น พิมพ์เขียว แบบบ้าน แบบลายผ้า หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
      9. ไม่รวมถึงเอกสารต้นฉบับ เอกสารทางธุรกิจ ข้อมูลและโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจัดเก็บในรูปแบบและอุปกรณ์ใด
      10. ไม่รวมถึงทรัพย์ของผู้เอาประกันภัย หรือที่ผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของร่วม
      ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
      1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบริษัทประกันภัยที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และขึ้นทะเบียนกับการรถไฟฯ
      2. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย มีทุนจดทะเบียนชำระเต็มมูลค่าแล้ว ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
      3. ผู้เสนอราคาต้องดำรงเงินกองทุนตามที่กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยกำหนด
      4. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
      5. ไม่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
      
      /6.มีคุณสมบัติ...
      
      6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
      7. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
      8. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      9. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
      10. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      12. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
      ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
      ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
      ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง งานโครงการร่วมทุน สัญญา และประกันภัย กองบริการตลาดและพัฒนา ฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทย โทรศัพท์หมายเลข 02 220 4248 ในวันและเวลาราชการ
      

ราคากลาง 1,000,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
      ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
      ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
      ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
      ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
      ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
      ๗.เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
      ๘.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย และ/หรือไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
      ๙.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      
      

            1. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 2. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ 02 220 4248 ในวันและเวลาราชการ 3. การยื่นข้อเสนอ ต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
            4. ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง งานโครงการร่วมทุน สัญญา และประกันภัย กองบริการตลาดและพัฒนา ฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทย โทรศัพท์หมายเลข 02 220 4248 ในวันและเวลาราชการ 5. ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง การรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ jaturon.ch@raiway.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.railway.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
            

ประกาศ ณ วันที่  20  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) นายฐากูร อินทรชม
( นายฐากูร อินทรชม )
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริการสินค้า
ปฏิบัติการแทน ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายจาตุรนต์ จันทร์เลิศ )
พบป.6
20/11/2562 16:29:15