( สำเนา )

ประกาศฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดบริการอาหาร/เครื่องดื่มและพนักงานบริการบนขบวนรถด่วนพิเศษดีเชลรางปรับอากาศ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ดส.2510/397/2562
 
             การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจัดบริการอาหาร/เครื่องดื่มและพนักงานบริการบนขบวนรถด่วนพิเศษดีเชลรางปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 199,000,000.-บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านบาท)

      จัดบริการอาหาร/เครื่องดื่มและพนักงานบริการบนขบวนรถด่วนพิเศษดีเชลรางปรับอากาศ

ราคากลาง 199,000,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
      ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
      ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
      ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
      ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
      ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
      ๗.เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
      ๘.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย และ/หรือไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
      ๙.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาท) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ รฟท.*เชื่อถือ
      15 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือบริษัท มหาชน จำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่จดทะเบียนในประเทศไทยและนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมด
      16 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนหรือทุนจดทะเบียนรวมในกรณีเป็นผู้ร่วมค้าไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านบาท) และเรียกชำระค่าหุ้นแล้วไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ณ วันยื่นซอง ไม่ว่ากรณีใด ๆ
      17 นิติบุคคลตามข้อ ๑๕ ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้รับ ใบอนุญาตขบวนการผลิตอาหารของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ใบอนุญาตผลิตอาหาร (อย.) หรือ ใบอนุญาตอาหารปลอดภัย (Food Safety) และมีกำลังการผลิตอาหารกล่องสำเร็จรูปโดยรวมไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ หน่วยหรือกล่องต่อวัน และมีประสบการณ์ด้านผลิตหรือบริการอาหาร/เครื่องดื่มมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยต้องแสดงพื้นที่ สถานที่ประกอบการ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ จำนวนพนักงาน หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นขีดความสามารถตามที่กำหนด และผู้ยื่นข้อเสนอฯ ต้องอนุญาตและอำนวยความสะดวกให้ผู้แทนของ “รฟท.”ไปตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อนี้ได้ทุกแห่ง ตามที่ผู้ยื่นข้อเสนอฯ ได้แจ้งไว้ หรือตามที่ผู้แทนของ “รฟท.” ร้องขอ
      
      

             ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
             ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 5,350,000.-(ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวัน เสนอราคา
             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ 0-2220-4224 ในวันและเวลาราชการ
            

ประกาศ ณ วันที่  19  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) นายวรวุฒิ มาลา
( นายวรวุฒิ มาลา )
รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นางพิศมัย กรแก้ว )
พนักงานบริหารงานทั่วไป 5
19/11/2562 11:39:11