( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดิน เพื่อปรับปรุงและบริหารจัดการ พื้นที่บริเวณสนามฝึกซ้อมกอล์ฟรถไฟ กม.11 และพื้นที่ต่อเนื่อง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/1969/2562
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดิน เพื่อปรับปรุงและบริหารจัดการ พื้นที่บริเวณสนามฝึกซ้อมกอล์ฟรถไฟ กม.11 และพื้นที่ต่อเนื่อง ปรากฏตามแผนผังสังเขปแนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธีเสนอราคาค่าเช่าที่ดิน ซึ่งมีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้.-
             1. พื้นที่ให้เช่า จำนวนพื้นที่ทั้งสิ้น 60,709.00 ตารางเมตร
             2. ให้เสนอค่าเช่าที่ดินเพื่อจัดประโยชน์ปีแรกเป็นเงินไม่น้อยกว่าปีละ 8,365,000.00 บาท และมีอัตราปรับเพิ่มร้อยละ 5 ทุกปี
             3. สัญญาเช่าเพื่อหาประโยชน์ 5 ปี
             4. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย.2562 ถึงวันที่ 27 ธ.ค.2562 ในราคาชุดละ 150,000.00 บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
             5. ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 15 ม.ค.2563 เวลา 09.30 น. ถึง 11.30 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกันเวลา 11.45 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคา ได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2220-4840 โทรสาร 0-2220-4060 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ
            
            ประกาศเชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดินบริเวณสนามฝึกซ้อมกอล์ฟรถไฟ กม.11 และพื้นที่ต่อเนื่อง ฉบับเต็ม
            https://drive.google.com/file/d/1duL-r4dcw_ALTlU0-l31lsEgwCBJZ_Gu/view?usp=sharing
            
            ประกาศเชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดินบริเวณสนามฝึกซ้อมกอล์ฟรถไฟ กม.11 และพื้นที่ต่อเนื่อง ฉบับย่อ
            https://drive.google.com/file/d/1YHl8mD_zPYfY2pPsupzcz5FWsjoheRNL/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศเชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดินบริเวณสนามฝึกซ้อมกอล์ฟรถไฟ กม.11 และพื้นที่ต่อเนื่อง
            https://drive.google.com/file/d/1gB_IbCeXXz5Dvn7R6pmPx19PLhtRYOFK/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  12  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
15/11/2562 12:07:00