( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพเป็นการชั่วคราว ที่บริเวณย่านสถานีเด่นชัย จังหวัดแพร่
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/1598/2562
 
            ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดินของการรถไฟฯ ที่บริเวณย่านสถานีเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ตามสภาพปัจจุบันและแผนผังสังเขปแนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธีประกวดเสนอราคาค่าเช่าที่ดิน และมีเงื่อนไขโดยย่อ ดังนี้.-
            1. พื้นที่ให้เช่า 1,872.00 ตารางเมตร (มูลค่าที่ดิน 336,960.00 บาท)
            2. ให้เสนอราคาค่าเช่าที่ดินให้การรถไฟฯ เป็นเงินไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 28.00 บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า 52,416.00 บาท และมีอัตราเพิ่มอีกร้อยละ 5 ทุกปี
            3. อายุสัญญาเช่า 3 ปี
            4. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ราคาชุดละ 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7
            5. ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ถึง 11.30 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 11.45 น. ที่ห้องประชุมฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 5 การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟฯ หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-220-4825 ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            
            
            ประกาศเชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพเป็นการชั่วคราว ที่บริเวณย่านสถานีเด่นชัย จังหวัดแพร่
            https://drive.google.com/file/d/1o1IKM8kJZJBauxT4BVYk8dXlcS6p_wa0/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้าย https://drive.google.com/file/d/1PNW5THnwe26jMyN2Zr8rWb9-Mbj0cGyj/view?usp=sharing
            
            ประกาศเชิญชวนฯ (ฉบับเต็ม) https://drive.google.com/file/d/1JECQ1YYHN5y7cxU6lCPMcXN9n-_5Jtbv/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  15  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายวัชรมินทร์ วันขวัญ )
พนักงานคอมพิวเตอร์ 6
15/10/2562 10:28:23