( สำเนา )

ประกาศสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เลขที่ รฟ.พซ./จด.2จ/107/62
เรื่อง จ้างรื้อ-ล้าง Compressor Westinghouse สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 100 Sets.
ยกเลิกประกาศ
- - - - - - - - - - - - - - -
 
            ด้วย สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์ จะยกเลิกประกาศ ฉบับนี้ เพราะลงประกาศผิดวิธีการ

ประกาศ ณ วันที่ 16  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) ภักดี กล่ำศิริ
( นายภักดี กล่ำศิริ )
หัวหน้ากองบริหารสัญญา รักษาการแทน
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง


สำเนาถูกต้อง
( นายนิจโชค ขำคง )
ลูกจ้างเฉพาะงาน ช่วยงานแผนกจัดจ้าง ๒
16/5/2562 14:22:47
( สำเนา )

ประกาศสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จ้างรื้อ-ล้าง Compressor Westinghouse สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 100 Sets.
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.พซ./จด.2จ/107/62
 
            ด้วย สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง การรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ

      รายการที่1.จ้างรื้อ-ล้าง Compressor Westinghouse สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 100 Sets.
      
      
      ตามเงื่อนไขของทางการฯ แนบ

ราคากลาง 108,160.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่ว่าจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังกล่าว
      2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
      3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศว่าจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
      4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
      6. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา
      7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
      8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
      9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
      10. ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง
      11. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
      

            กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่15 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 13.00 ถึง 14.00 ณ สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง

ประกาศ ณ วันที่  16  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) ภักดี กล่ำศิริ
( นายภักดี กล่ำศิริ )
หัวหน้ากองบริหารสัญญา รักษาการแทน
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง


สำเนาถูกต้อง
( นายนิจโชค ขำคง )
ลูกจ้างเฉพาะงาน ช่วยงานแผนกจัดจ้าง ๒
16/05/2562 14:10:39