( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบโทรศัพท์ควบคุมการเดินรถที่สถานีรถไฟ ที่สถานีศิลาอาสน์, สถานีอุตรดิตถ์, สถานีวังกะพี้, สถานีตรอน, สถานีท่าสัก, สถานีชุมทางบ้านดารา, สถานีไร่อ้อย, สถานีพิชัย, สถานีบ้านโคน, สถานีบ้านบุ่ง และสถานีหนองตม จำนวน 11 สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ สส./ผจจ./ป.55/2562
 
            การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบโทรศัพท์ควบคุมการเดินรถที่สถานีรถไฟ ที่สถานีศิลาอาสน์, สถานีอุตรดิตถ์, สถานีวังกะพี้, สถานีตรอน, สถานีท่าสัก, สถานีชุมทางบ้านดารา, สถานีไร่อ้อย, สถานีพิชัย, สถานีบ้านโคน, สถานีบ้านบุ่ง และสถานีหนองตม จำนวน ๑๑ สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ซ่อมปรับปรุงระบบโทรศัพท์ควบคุมการเดินรถที่สถานีรถไฟ ที่สถานีศิลาอาสน์, สถานีอุตรดิตถ์, สถานีวังกะพี้, สถานีตรอน, สถานีท่าสัก, สถานีชุมทางบ้านดารา, สถานีไร่อ้อย, สถานีพิชัย, สถานีบ้านโคน, สถานีบ้านบุ่ง และสถานีหนองตม จำนวน ๑๑ สถานี

ราคากลาง 4,834,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
       ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
       ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
       ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
       ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
       ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
       ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
       ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
       ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
       ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๖๖,๘๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือข้อ ๑๒ มีผลงานด้านระบบโทรคมนาคมการรถไฟฯ กับฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย
       ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
       (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
       (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
       ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
       ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
       ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ โดยมีผลงานด้านระบบโทรคมนาคมการรถไฟฯ กับฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานภาครัฐ ในรอบระยะเวลาไม่เกิน ๑๐ ปี โดยมิได้ว่าจ้างผู้อื่นดำเนินการแทน และต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๙๖๖,๘๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) พร้อมสัญญาและหนังสือรับรองผลงานมาแสดงเป็นเอกสารหลักฐานด้วย ทั้งนี้การนับกำหนดระยะเวลาให้นับตั้งแต่วันตรวจรับงานแล้วเสร็จ ถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา
       ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งเอกสารโครงสร้างการบริหารงาน และควบคุมงานที่เสนอนี้โดยมีวิศวกรไฟฟ้ากำลัง หรือวิศวกรไฟฟ้าสื่อสารพร้อมสำเนาใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมและช่างเทคนิคคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส. สาขาไฟฟ้าสื่อสารหรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยในเอกสารหลักฐานด้านเทคนิค
       ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารแผนการทำงาน และขั้นตอน การดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ โดยมีแผนภูมิ (Flow Chart) และอธิบายรายละเอียดการดำเนินงานทั้งหมด
       ๑๕. รายละเอียดต่าง ๆ ที่ผู้ยื่นข้อเสนอมานั้น หากมีปัญหาในการตีความของข้อความใด ๆ ให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการที่การรถไฟแห่งประเทศไทย แต่งตั้งเป็นที่ยุติ
       ๑๖. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารแสดงรายละเอียดยี่ห้อ, รุ่น, คุณสมบัติของอุปกรณ์หลักทั้งหมดที่นำมาติดตั้ง (ตามรายละเอียดข้อ ๓) มาในเอกสารประกวดราคาด้านเทคนิค โดยมีอุปกรณ์หลัก ดังนี้
       ๑๖.๑ อุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ควบคุมการเดินรถ (Electrical Optical Converter for Copper to Fiber)
       ๑๖.๒ อุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ควบคุมการเดินรถ (Electrical Optical Converter for Fiber to Fiber)
       ๑๗. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งของตัวอย่างของอุปกรณ์ที่เสนอ ตามหัวข้อ ๑๖ จำนวนอย่างละ ๑ ชุด เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและประกอบสัญญา ทั้งนี้การรถไฟฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว การรถไฟฯ จะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งของตัวอย่างให้การรถไฟฯ ภายใน ๕ วันทำการนับถัดจากวันเสนอราคา
       ๑๘. ผู้เสนอราคาจะต้องทำการทดสอบโดยการติดตั้ง อุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ควบคุมการเดินรถ (Electrical Optical Converter for Copper to Fiber) (Electrical Optical Converter for Fiber to Fiber) และเชื่อมต่อเข้ากับระบบโทรศัพท์ควบคุมการเดินรถ โดยมีหัวข้อการทดสอบดังนี้
       ๑๘.๑ ทดสอบการติดต่อและสนทนากับผังโทรศัพท์ควบคุมการเดินรถ โดยสัญญาณการสนทนาต้องชัดเจนและไม่มีสัญญาณรบกวน
       ๑๘.๒ ทดสอบการเรียกของระบบโทรศัพท์ควบคุมการเดินรถต้องสามารถเรียกได้
       ๑๘.๓ ทดสอบการติดต่อสื่อสารของระบบโทรศัพท์ควบคุมการเดินรถทั้งผังโดยอุปกรณ์ที่เสนอจะต้องทำงานร่วมกับระบบเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       เงื่อนไขจำเพาะทุกๆ ข้อ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำรายละเอียดเสนอ พร้อมเอกสารการประกวดราคาฯ มาด้วย อุปกรณ์ทุกๆ อย่าง ให้เสนอมาเพียง ๑ ยี่ห้อ เท่านั้น ถ้าเสนอมามากกว่าที่ทางการกำหนดถือว่าไม่ผ่านด้านเทคนิค

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
             ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๕๔๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่  14  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) สมหมาย จิตภักดี
( นายสมหมาย จิตภักดี )
วิศวกรอำนวยการศูนย์วิชาการและโทรคมนาคม
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวพุทธวรรณ บุปผา )
พนักงานบริหารงานทั่วไป 5
14/05/2562 14:07:40