( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาค่าที่ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิค ตามประกาศเชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดินและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ ในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย พื้นที่บริเวณย่านสถานีท่าพระ
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/159 /2562
 
             ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศเชิญชวนฉบับลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ให้เสนอราคาค่าเช่าที่ดินและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ ที่บริเวณย่านสถานีท่าพระ โดยมีกำหนดการยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 22 เมษายน 2562 และจะประกาศผลการพิจารณาด้านเทคนิคในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 นั้น
             คณะกรรมการพิจารณาด้านเทคนิคและเปิดซองเสนอราคาฯ ตรวจสอบและพิจารณาแล้วปรากฏว่า บริษัท ราเชนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิค
             และหากปรากฏในภายหลังว่ามีเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่งมีข้อความในสาระสำคัญเป็นเท็จ การรถไฟฯ จะตัดสิทธิ์ของผู้ยื่นเสนอราคาออกจากการพิจารณา ทันที
             จึงประกาศมาเพื่อทราบ
            
            ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562
            
            ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิค
            https://drive.google.com/file/d/1NGrCGHQZhwuetARczxAgSRTibScBbpSC/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  3  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) นายปิยณัฎฐ์ ไพโรจน์
( นายปิยณัฎฐ์ ไพโรจน์ )
หัวหน้างานวิเคราะห์และดำเนินการให้เช่าภาคกลางและภาคตะวันออก ศูนย์บริหารทรัพย์สิน 1 ฝ่ายบริหารทรัพย
ประธานกรรมการฯ


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
03/05/2562 13:04:30