( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติบริเวณจุดตัดทางรถไฟ จำนวน 15 แห่ง ทั่วประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ สส./ผจจ./ป.52/2562
 
             การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติบริเวณจุดตัดทางรถไฟ จำนวน ๑๕ แห่ง ทั่วประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      จัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติบริเวณจุดตัดทางรถไฟ จำนวน 15 แห่ง ทั่วประเทศ

ราคากลาง 63,355,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
       ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
       ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
       ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
       ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
       ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
       ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
       ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
       ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
       ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือข้อ ๑๒ มีผลงานระบบอาณัติสัญญาณหรือระบบเครื่องกั้นถนน ประเภทใดประเภทหนึ่ง กับฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนคม การรถไฟแห่งประเทศไทย
       ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
       (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
       (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
       ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
       ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
       ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมี ผลงานระบบอาณัติสัญญาณหรือระบบเครื่องกั้นถนน ประเภทใดประเภทหนึ่ง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ
       ๑๓. การพิจารณาผลงานตามหัวข้อ ๑๒ ให้ยึดหลักเกณฑ์ ดังนี้
       ๑๓.๑ ผลงานที่นำมายื่นไม่ว่าจะเป็นผลงานภายในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนที่ รฟท. เชื่อถือ ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลงานในอดีตเป็นผู้รับจ้างหลัก (Main Contractor) หรือ ผู้รับจ้างช่วง (Subcontractor) ของคู่สัญญา โดยตรงตาม ข้างต้น ต้องยื่นหนังสือรับรองผลงานที่แสดงมูลค่าของงานที่รับผิดชอบซึ่งออกโดยผู้ว่าจ้าง (เจ้าของงาน) ของงาน ดังกล่าว
       ๑๓.๒ ผลงานที่นำมายื่นต้องเป็นผลงานที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามเงื่อนไขสัญญาแล้ว โดยผลงานดังกล่าวต้องแล้วเสร็จเป็นเวลาไม่เกิน ๑๐ ปี นับถึงวันที่ยื่นประกวดราคา โดยต้องมีสำเนาสัญญาจ้างและหนังสือรับรองผลงานซึ่งออกโดยผู้ว่าจ้าง พร้อมแสดงมูลค่าของงาน ประกอบกับเอกสารหลักฐานอื่นที่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีผลงานถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน (ถ้ามี)
       ๑๓.๓ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอใช้ผลงานในลักษณะเป็นกิจการร่วมค้า ผลงานต้องเป็นไปตามข้อ (๑๓.๑) และ ข้อ (๑๓.๒) ข้างต้น โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีสัดส่วนความรับผิดชอบของผลงานในอดีตที่คิดเป็นมูลค่าและ/หรือสัดส่วนความรับผิดชอบไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดดังกล่าว โดยต้องมีหนังสือรับรองผลงานที่แสดงมูลค่าของงานที่รับผิดชอบซึ่งออกโดยผู้ว่าจ้าง และสำเนาข้อตกลงร่วมค้ารับรองสำเนาถูกต้อง แสดงการเข้าร่วมเป็นกิจการร่วมค้า ที่แสดงสัดส่วนความรับผิดชอบของผู้ยื่นข้อเสนอ และสำเนาสัญญาจ้างรับรองสำเนาถูกต้อง มายื่นต่อ รฟท. ด้วย
       ๑๓.๔ ตามหลักเกณฑ์ในข้อ (๑๓.๑) – (๑๓.๓) ข้างต้น หากเป็นผลงานสำหรับงานที่ดำเนินการภายนอกประเทศไทย หลักฐานเอกสารผลงานที่นำมาเสนอจะต้องแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และต้องผ่านการรับรองเอกสารจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของไทยที่มีเขตอาณาในประเทศนั้น ๆ ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ.๒๕๓๙ โดยให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทยในวันที่งานนั้นแล้วเสร็จ หรือวันที่ส่งมอบงานแล้วแต่กรณีสำหรับการคิดคำนวณมูลค่างานนั้น ๆ
       ๑๓.๕ หนังสือรับรองผลงานข้างต้นต้องออกโดยหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจของหน่วยงานที่ว่าจ้าง และต้องแสดงรายละเอียดของงานและมูลค่าผลงานให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณสมบัติผลงานตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้น ๆ (สำหรับนิติบุคคลรายเดียว หรือผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งที่ใช้ผลงานของกิจการร่วมค้า กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ หรือผู้เข้าร่วมหลักในการเสนอราคากรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ แล้วแต่กรณี)
       ๑๔. ผู้ประสงค์เสนอราคาหรือกลุ่มผู้ประสงค์เสนอราคารายใดหนึ่งจะต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์และ/หรือตัวแทนจำหน่ายเครื่องนับเพลาล้อ (Axle Counter) ที่สอดคล้องกับรายการจำเพาะด้านเทคนิค และมีผลงานที่เคยใช้งานและได้รับการยอมรับ (Proven Record) ไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับถึงวันยื่นประกวดราคามาแล้ว โดยต้องแสดงหลักฐานเป็น หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน เครื่องนับเพลาล้อ (Axle Counter) จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้
       ๑๕. ผู้ประสงค์เสนอราคาหรือกลุ่มผู้ประสงค์เสนอราคารายใดรายหนึ่งจะต้องมีหลักฐานแสดงผลงานผลงานระบบอาณัติสัญญาณหรือระบบเครื่องกั้นถนน ที่เคยใช้งาน และได้รับรองจากการรถไฟ (Railway Operator) ที่สามารถแสดงปริมาณงานแล้วเสร็จ โดยต้องแสดงหลักฐาน ดังนี้
       - หนังสือรับรองผลงานแล้วเสร็จขั้นสุดท้าย (Final Acceptance Certificate) ของงานที่เกี่ยวข้องกับผลงานระบบอาณัติสัญญาณหรือระบบเครื่องกั้นถนน หรือหนังสือรับรองใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลงานระบบอาณัติสัญญาณหรือระบบเครื่องกั้นถนน รับรองความถูกต้องโดยการรถไฟ (Railway Operator)
       - หนังสือสำเนาสัญญาที่แสดงมูลค่าในสัญญาเดียวกันของงานที่เกี่ยวข้องกับผลงานระบบอาณัติสัญญาณหรือระบบเครื่องกั้นถนน หรือหนังสือรับรองใด ๆ ในสัญญาเดียวกัน ที่แสดงปริมาณงานผลงานระบบอาณัติสัญญาณหรือระบบเครื่องกั้นถนน และที่ยังสามารถใช้งานได้ดี มูลค่างานที่เกี่ยวข้องกับผลงานระบบอาณัติสัญญาณหรือระบบเครื่องกั้นถนน รับรองความถูกต้องโดยการรถไฟ (Railway Operator) มูลค่างานในสัญญาเดียวกันไม่น้อยกว่า ๑๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านบาทถ้วน)
       ๑๖. ผู้เสนอราคาต้องเสนอตัวอย่างการออกแบบ จัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ (ข.๑) โดยจัดทำแบบที่แสดงให้เห็นเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ ประกอบด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ เป็นอย่างน้อย โดยให้แสดงความสัมพันธ์ของอุปกรณ์รุ่นที่ผู้ยื่นข้อเสนอราคาเลือกนำมาใช้งานติดตั้ง และหลังจากชนะการประมูลลงนามในสัญญาเป็นผู้รับจ้างแล้ว จะต้องออกแบบระบบดังกล่าวโดยละเอียด เพื่อขออนุมัติและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการ อีกครั้ง
       ๑๗. ผู้เสนอราคาต้องส่งเอกสารโครงสร้างการบริหารงาน และการควบคุมงานก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างต้องเสนอชื่อ ประวัติย่อจำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ตำแหน่ง โดยต้องมี
       ๑๗.๑ ผู้จัดการโครงการ ๑ ตำแหน่ง
       ๑๗.๒ วิศวกรไฟฟ้ากำลังหรือวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร ๑ ตำแหน่ง
      โดยบุคลากรข้างต้นจะต้องเป็นพนักงานของบริษัท/ห้าง และจะต้องรับผิดชอบตลอดการก่อสร้าง และสามารถไปร่วมปฏิบัติงานในสนามได้ตลอดเวลา พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผู้จัดการโครงการ หรือวิศวกรไฟฟ้า หรือวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร โดยจะต้องมีใบอนุญาตไม่ขาดอายุ ในระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร อย่างน้อย ๑ ตำแหน่ง
       ๑๗.๓ หัวหน้าผู้ควบคุมงาน ที่เป็นอดีตพนักงานของฝ่ายการอาณัติสัญญาณฯ ตั้งแต่ระดับ ๗ ขึ้นไป โดยมีหนังสือรับรองการผ่านงานจากฝ่ายการอาณัติสัญญาณฯ โดยมีอายุหนังสือไม่เกิน ๑ ปี ด้วยจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน พร้อมหนังสือยินยอมของอดีตพนักงานของฝ่ายการอาณัติสัญญาณฯ ที่ระบุชื่องาน หรือ โครงการ ที่จะยื่นเสนอประกวดราคา แนบมาแสดงด้วย หรือ มีคุณวุฒิระดับ ปวส. (สาขาไฟฟ้า) ขึ้นไป (มีสำเนาเอกสารแนบมาแสดงด้วย) และมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับงานด้านระบบอาณัติสัญญาณฯ ของฝ่ายการอาณัติสัญญาณฯ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน แนบมาแสดงด้วย
       หัวหน้าผู้ควบคุมงานที่เสนอชื่อในการประกวดราคาครั้งนี้จะต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ควบคุมงาน ตามโครงสร้างการบริหารงาน และควบคุมงานและจะต้องควบคุมงานที่หน้างานตลอดอายุสัญญา ตั้งแต่รับมอบสถานที่จนถึงสิ้นสุดการประกันผลงาน เว้นแต่มีเหตุจำเป็น ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน มิฉะนั้นการรถไฟฯ จะตัดสิทธิ์ผู้รับจ้างที่มิได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อนี้ มิให้เข้าประกวดราคางานของฝ่ายการอาณัติสัญญาณฯ อีกต่อไป รวมทั้งผู้ควบคุมงาน ซึ่งจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ควบคุมงานในงานอื่น ๆ ของฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย ต่อไป
       ๑๗.๔ ช่างไฟฟ้า จะต้องได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามประกาศกระทรวงแรงงาน
       ๑๘. ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารขั้นตอนการดำเนินงานโดยมีแผนภูมิ (Flow Chart) และอธิบายการดำเนินงานออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบ เครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติชนิด (ข.๑) ในรูปแบบ ของ S-Curve และ Gantt Chart จนงานแล้วเสร็จ
       ๑๙. ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารแสดงรายละเอียด ตราอักษร (ยี่ห้อ) รุ่น คุณสมบัติของอุปกรณ์หลักทั้งหมด รายการละเอียดหมายอักษร “ข”
       หมายเหตุ การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำสัญญาจ้าง กับผู้ชนะการประกวดราคาเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วเท่านั้น

             ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
             ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๕๔๔ ในวันและเวลาราชการ
             ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง การรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ wanchai.k@railway.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.railway.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่  30  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) นาตยา ชัยทอง
( นางสาวนาตยา ชัยทอง )
วิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงรักษาส่วนภูมิภาค
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวศรีพัทธา ดำริห์ )
พนักงานบริหารงานทั่วไป 4
30/04/2562 11:07:33