( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพเป็นการชั่วคราว ที่ระหว่างสถานีสระบุรี-หนองบัว
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/253/2562
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดินที่ระหว่างสถานีสระบุรี-หนองบัว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพ ตามแผนผังแนบท้ายประกาศฯ และมีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้.-
             1. พื้นที่ให้เช่า 1,682.00 ตารางเมตร (มูลค่าที่ดิน 1,261,500.00 บาท)
             2. ให้เสนอราคาค่าเช่าที่ดินขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 28.00 บาทต่อปี เป็นเงินไม่น้อยกว่าปีละ 47,096.00 บาท และมีอัตราปรับเพิ่มร้อยละ 5 ทุกปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าภาษีฯ
             3. อายุสัญญาเช่า 3 ปี
             4. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2562 ราคาชุดละ 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
             5. ยื่นซองคุณสมบัติและซองเสนอราคาในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ถึง 11.00 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกันเวลา 11.15 น. ที่ห้องประชุมฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 5 การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 3 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์,โทรสาร 0-2220-4098 หรือที่ทำการกองจัดการเดินรถเขต 2 สถานีรถไฟนครราชสีมา โทรศัพท์ 044-246-035 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            ประกาศเชิญชวน สระบุรี-หนองบัว ฉบับเต็ม
            https://drive.google.com/file/d/1lIfEZHB4KU8Cdy2Jp61Mxk6rOcoBTCKa/view?usp=sharing
            
            ประกาศเชิญชวน สระบุรี-หนองบัว ฉบับย่อ
            https://drive.google.com/file/d/1AiMpXRnYbpQyeHprrcBIr4OVeHwt1aNC/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศ สระบุรี-หนองบัว
            https://drive.google.com/file/d/1jWl_KslVcpW_7EAlDnx-Tnte06GDOyED/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  13  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
15/03/2562 15:37:35