( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องวิทยุและอุปกรณ์ประจำสถานีรถไฟ จำนวน 50 สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ สส./ผจจ./ป.41/2562
 
            การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องวิทยุและอุปกรณ์ประจำสถานีรถไฟ จำนวน ๕๐ สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องวิทยุและอุปกรณ์ประจำสถานีรถไฟ จำนวน 50 สถานี

ราคากลาง 1,925,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
       ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
       ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
       ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
       ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
       ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
       ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
       ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
       ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
       ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
       ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีผลงานการติดตั้งเสาสายเครื่องวิทยุรับ-ส่ง รถไฟ กับฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย ในระยะเวลาไม่เกิน ๑๐ ปี ที่ผ่านมานับถึงวันยื่นข้อเสนอในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๕๗๗,๕๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และหนังสือรับรองผลงาน มาแสดงเป็นเอกสารหลักฐานด้านเทคนิคพร้อมสำเนาสัญญา มาแสดงเป็นเอกสารหลักฐาน หรือในโครงสร้างบริหารโครงการสำหรับยื่นเอกสารต้องมีวิศวกรโยธาสำหรับควบคุมการติดตั้ง พร้อมยื่นเอกสารมาแสดงเป็นเอกสารหลักฐาน
       ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์หลักทั้งหมด และมีหนังรับรองจากบริษัทผู้ผลิต หรือหนังสือเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆ โดยวันที่ออกหนังสือยินยอมจะต้องไม่เกิน ๖ เดือนถึงวันยื่นเอกสาร ที่สามารถตรวจสอบการผลิต ตามเอกสารแสดงคุณสมบัติทางเทคนิคของอุปกรณ์ที่เสนอมาเพื่อตรวจสอบตามข้อกำหนดของการรถไฟฯ
       ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งเอกสารโครงสร้างบริหารงาน ประกอบด้วย ผู้จัดการโครงการ, วิศวกรโครงการ และช่างเทคนิคเป็นอย่างน้อย
       ๑๓.๑ ผู้จัดการโครงการจำนวน ๑ ตำแหน่ง คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี พร้อมสำเนารับรองคุณวุฒิ
       ๑๓.๒ วิศวกรโครงการจำนวน ๑ ตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรไฟฟ้า ต้องมีใบประกอบอาชีพ วิศวกรควบคุม ประเภทภาคีวิศวกร พร้อมสำเนารับรองคุณวุฒิ และสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
       ๑๓.๓ ช่างเทคนิคจำนวน ๑ ตำแหน่ง คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส.สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือ อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมสำเนารับรองถูกต้อง
       ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำรายละเอียดในเงื่อนไขเฉพาะข้อ ๑๒ ทุกข้อ เสนอมา เพื่อให้ตรวจสอบได้ง่าย อุปกรณ์ แต่ละชิ้นสามารถเสนอได้เพียง ๑ ยี่ห้อเท่านั้น หากข้อมูลรายละเอียดอุปกรณ์ในแต่ละข้อไม่ครบถ้วนจะไม่พิจารณา

             ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
             ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๕๔๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่  11  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) สมหมาย จิตภักดี
( นายสมหมาย จิตภักดี )
วิศวกรอำนวยการศูนย์วิชาการและโทรคมนาคม
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวพุทธวรรณ บุปผา )
พนักงานบริหารงานทั่วไป 5
11/03/2562 15:20:15