( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดินของการถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพื้นที่ ที่บริเวณย่านสถานีประจันตคาม
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/172/2562
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดิน ที่บริเวณย่านสถานีประจันตคาม ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีประกวดเสนอราคาค่าเช่า เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพื้นที่ ตามแผนผังแนบท้ายประกาศฯ และมีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้.-
             1. พื้นที่ให้เช่า 2 แปลง รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 690.80 ตารางเมตร
             2. ให้เสนอราคาค่าเช่าปีแรกตามพื้นที่เช่าไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 34.38 บาทต่อปี เป็นเงินค่าเช่าปีแรกไม่น้อยกว่า 23,750.00 บาท มีอัตราเพิ่มร้อยละ 5 ทุกปี (ไม่รวมภาษีฯ)
             3. กำหนดอายุสัญญาเช่าที่ดิน 3 ปี
             4. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค.2562 ถึงวันที่ 10 เม.ย.2562 ในราคาชุดละ 5,000.00 บาท และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
             5. กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 16 พ.ค.2562 เวลา 09.30 น. ถึง 11.00 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกันเวลา 11.30 น. ณ อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 5 การรถไฟฯ นพวงษ์ กรุงเทพมหานคร
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคา ได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2220-4052, 0-2220-4060 โทรสาร 0-2220-4060 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            ประกาศเชิญชวน 172_ประจันตคาม
            https://drive.google.com/file/d/1Yq9IfYdjz9Mb1_qRaHR9vi2ud7rqvfkV/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศ 172_ประจันตคาม
            https://drive.google.com/file/d/1EwpYd2yD9Ng4zrQqeVw0cRgPW0cL-rxz/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  25  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
04/03/2562 11:44:12