( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาจัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวนมีระบบฟอกอากาศ (ทดแทนของเดิม) จำนวน 177 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ สส./ผจจ./ป.32/2562
 
             การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาจัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวนมีระบบฟอกอากาศ (ทดแทนของเดิม) จำนวน ๑๗๗ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      จัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวนมีระบบฟอกอากาศ (ทดแทนของเดิม) จำนวน ๑๗๗ ชุด

ราคากลาง 7,883,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
       ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
       ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
       ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
       ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
       ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
       ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
       ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
       ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
       ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือข้อ ๑๒ มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า กับ การรถไฟแห่งประเทศไทย
       ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
       (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
       (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
       ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
       ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
       ๑๒. ผลงานซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรง กับการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานราชการอื่นในรอบระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี โดยจะต้องมีผลงานในสัญญาเดียว ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับการรถไฟฯ หรือหน่วยราชการอื่นในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท พร้อมแนบสำเนาสัญญาและสำเนาหนังสือรับรองผลงาน มาแสดงเป็นเอกสารหลักฐานมาในข้อเสนอด้านเทคนิคด้วย ทั้งนี้การนับกำหนดระยะเวลาให้นับตั้งแต่วันตรวจรับงานแล้วเสร็จนั้น ถึงวันยื่นข้อเสนอ และเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า โดยผลงานต้องดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด หากในสัญญาแล้วเสร็จมีค่าปรับในกรณีผิดเงื่อนไขสัญญาจะไม่พิจารณาให้เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
       ๑๓. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ ผู้ที่ยื่นข้อเสนอต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติ และข้อเสนอด้านเทคนิคมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดผู้ว่าจ้าง ดังนี้
       ๑๓.๑ การรถไฟแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำสัญญาจ้างกับผู้ชนะการประกวดราคาเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วเท่านั้น
       ๑๓.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งเอกสารโครงสร้างการบริหารงานและควบคุมงานที่เสนอนี้ โดยมีวิศวกรไฟฟ้าพร้อมสำเนาใบอนุญาต ประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคีวิศวกรอย่างน้อย ๑ คน และช่างชำนาญการ คุณวุฒิ ปวส. แขนงไฟฟ้ากำลัง และต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถด้านไฟฟ้าตามกฎหมายกำหนด
       ๑๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารแสดงรายละเอียดยี่ห้อ รุ่น คุณสมบัติของอุปกรณ์เสนอมาในเอกสารประกวดราคา ดังรายละเอียดข้อกำหนดของการรถไฟแห่งประเทศไทย และต้องเสนอให้ครบให้ระบุชนิด บริษัทผู้ผลิต จำนวนผลิตภัณฑ์โดยแนบ Technical Cataogue ประกอบด้วยขนาดพิกัดและมิติต่างๆ ชนิดและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ พร้อมทำเครื่องหมาย และบัญชีรายการวัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้ให้ชัดเจนว่าอยู่ตรงส่วนไหนของ Catalogue นั้น หากไม่ทำเครื่องหมายดังกล่าว ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาเอกสารดังกล่าวและเสนอให้ครบ โดยมีอุปกรณ์หลัก ดังนี้
       ๑๓.๓.๑ เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ MITSUBISHI, DAKIN, TRANE, CARRIER, SAIJO, DENKI, YORK, PANASONIC, SAMSUNG, LG หรือเทียบเท่า
       ๑๓.๓.๒ สายไฟฟ้ายี่ห้อ THAI YAZAKI, BANGKOK CABLE, PHELPS DODGE หรือ เทียบเท่า
       ๑๓.๓.๓ ฉนวนหุ้มท่อ (Closed Cell Insulation) ความหนาแน่น ๒-๗ ปอนด์/ลูกบาศก์ฟุต หนา ๑/๒ นิ้ว
       ๑๓.๓.๔ ท่อน้ำทิ้งพีวีซีความหนาเทียบเท่าชั้น ๘.๕ มีคุณสมบัติตาม มอก.๑๗-๒๕๓๒
       ๑๓.๓.๕ ท่อสารทำความเย็นสำหรับเครื่องปรับอากาศให้ใช้ท่อทองแดงชนิดเส้น TYPE L หรือท่ออลูมิเนียม
       ๑๓.๓.๖ สารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ (Liquid Refegerant) ให้ใช้สารทำ ความเย็น R ๒๒ หรือสารทำความเย็นชนิดอื่นตามข้อกำหนดของผู้ผลิต
       ๑๓.๓.๗ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ แบบรีโมทมีสาย มีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้
       - สามารถแสดงอุณหภูมิห้องเป็นตัวเลข (Digital) ได้ตั้งแต่ ๑๕-๓๐ องศาเซลเซียสหรือมากกว่า
       - สามารถตั้งอุณหภูมิเป็นตัวเลข (Digital) ได้ตั้งแต่ ๑๕-๓๐ องศาเซลเซียสหรือมากกว่า
       - มีอุปกรณ์หน่วงเวลาหากเกิดไฟฟ้าดับ/ตก/คอมเพรสเซอร์หยุดทำงาน ไม่ต่ำกว่า ๓ นาที
       - ปรับตั้งความเร็วลมได้ทั้งระดับ สูง – กลาง – ต่ำ
      ๑๔. โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (ทดแทนของเดิม) มีการกำหนดคุณลักษณะจำเพาะของพัสดุที่เป็นมาตรฐาน จำเป็นต้องคัดเลือกพัสดุที่มีคุณภาพดี ตามราคาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อที่ ๘๓ (๑) การรถไฟแห่งประเทศไทยใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
      

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
             ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๕๔๔ ในวันและเวลาราชการ
             ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง การรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ wanchai.k@railway.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.railway.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่  4  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) สมมาต กลิ่นสุคนธ์
( นายสมมาต กลิ่นสุคนธ์ )
วิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงรักษาส่วนกลาง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวพุทธวรรณ บุปผา )
พนักงานบริหารงานทั่วไป 5
04/03/2562 10:45:30