( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดินของการถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพื้นที่ ในพื้นที่ของการรถไฟฯ ที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์ลาดกระบัง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/132/2562
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดิน บริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดเสนอราคาค่าเช่า เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพื้นที่ ตามแผนผังแนบท้ายประกาศฯ และมีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้.-
             1. พื้นที่ให้เช่าทั้งสิ้น 24.00 ตารางเมตร
             2. ให้เสนอราคาค่าเช่าเป็นเงินไม่น้อยกว่าปีละ 168,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีฯ)
             3. กำหนดอายุสัญญาเช่าที่ดิน 3 ปี
             4. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ.2562 ถึงวันที่ 05 เม.ย.2562 ในราคาชุดละ 15,000.00 บาท และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
             5. กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 25 เม.ย.2562 เวลา 09.30 น. ถึง 11.00 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกันเวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 5 การรถไฟฯ นพวงษ์ กรุงเทพมหานคร
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคา ได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2220-4052, 0-2220-4060 โทรสาร 0-2220-4060 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            ประกาศเชิญชวน ARL ลาดกระบัง
            https://drive.google.com/file/d/1WoeRZuRV1xf8OeZDYTf7RTBjO2l_iYIe/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศ ARL ลาดกระบัง
            https://drive.google.com/file/d/1R1SpH81OCyE6h0bq0lgoltJprr4VYaiz/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  18  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
28/02/2562 11:42:05