( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนให้เสนอราคาค่าธรรมเนียม/ค่าเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ พื้นที่บริเวณย่านสถานีท่าพระ
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/159/2562
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดินของการรถไฟฯ พื้นที่บริเวณย่านสถานีท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ ตามแผนผังแนบท้ายประกาศฯ และมีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้
            1. พื้นที่ให้เช่า 1,081.00 ตารางเมตร (มูลค่าที่ดิน 1,067,488.00 บาท)
            2. ให้เสนอราคาค่าธรรมเนียมขั้นต่ำไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 156.25 บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า 225,000.00 บาท (ไม่รวมค่าภาษีฯ)
            3. ให้เสนอราคาค่าเช่าปีแรก ตามพื้นที่อาคารที่จะก่อสร้างตารางเมตรละ 24.00 บาทต่อปี เป็นเงินไม่น้อยกว่าปีละ 34,560.00 บาท และมีอัตราเพิ่มร้อยละ 5 ทุกปี (ไม่รวมค่าภาษีฯ)
            4. อายุสัญญาเช่าเพื่อปลูกสร้างอาคาร 2 ปี และสัญญาเช่าเพื่อจัดประโยชน์ 15 ปี
            5. จำหน่ายเอกสารเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค.2562 ถึงวันที่ 5 เม.ย.2562 ในราคาชุดละ 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7
            6. ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 23 เม.ย.2562 เวลา 09.30 น. ถึง 11.30 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 16 พ.ค.2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 5 การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคา ได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 3 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์,โทรสาร 0-2220-4098 หรือที่ทำการกองจัดการเดินรถเขต 2 สถานีรถไฟนครราชสีมา โทรศัพท์ 044-246-035 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            ประกาศเชิญชวนฉบับย่อ ย่านสถานีท่าพระ
            https://drive.google.com/file/d/1toxN-_2pi5i1U-WF3e91qqpSG8OWqvCS/view?usp=sharing
            
            ประกาศเชิญชวนฉบับเต็ม ย่านสถานีท่าพระ
            https://drive.google.com/file/d/1pscvxvOZ6kuyoAWlRmF-hXFflVJZYbai/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศ ย่านสถานีท่าพระ
            https://drive.google.com/file/d/1CnVAT079Pn0KklsKqt5eT1hH_W2pTNZD/view?usp=sharing
            
            เปลี่ยนแปลงวันยื่นซอง ย่านสถานีท่าพระ
            https://drive.google.com/file/d/1TTBfdfuud_QzXG6I4OXDs78KvK3l3I1P/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  12  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
18/02/2562 9:39:14